Word bestuurslid van GroenLinks Groningen

Het afdelingsbestuur roept mensen op zich te kandideren voor een drietal functies binnen het afdelingsbestuur. Aanmelding is mogelijk tot 5 juni 2020.

Binnen het zittende bestuur hebben twee mensen te kennen gegeven te stoppen rond de zomer. Zij zijn vorig jaar weliswaar opnieuw voor een statutaire periode van 2 jaar benoemd, maar hebben toen al aangegeven nog voor één jaar zitting te nemen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het ALV-besluit om elk jaar een aantal nieuwe bestuursleden te benoemen. Dit komt de continuïteit ten goede.

Naast deze twee voorziene vacatures is algemeen lid Robert Lagestee benoemd als fractie-assistent. Deze functie laat zich niet verenigen met die van bestuurslid. Het huidige afdelingsbestuur heeft ten behoeve van haar eigen daadkracht en effectiviteit de verschillende aandachtsvelden binnen het bestuur nader beschreven, zodat gericht kan worden gezocht en geselecteerd (zie bijlage). Uiteraard is het aan het nieuwe bestuur om de verschillende taken opnieuw te verdelen.

Beschikbare vacatures

De volgende vacatures zijn beschikbaar:

1. Voorzitter nu: Afke Bodewits

2. Algemeen bestuurslid (Communicatie & Profilering) nu: Robert Lagestee

3. Algemeen bestuurslid (Continuïteit & Verkiezingen) nu: Sipke Havinga

Wat doet het bestuur?

Het afdelingsbestuur vormt de spil van de afdeling en onderhoudt intensief contact met raadsleden, wethouders, project- en werkgroepen, leden en externe relaties. Het bestuur zorgt voor een goed lopend secretariaat, gezond financieel beleid en stelt leden in staat actief betrokken te zijn bij GroenLinks. Daarnaast faciliteert het bestuur de politieke meningsvorming en het debat. Ook scout het bestuur politieke talenten en helpt deze zich verder te ontwikkelen. De afdeling heeft veel leden, waaronder veel actieve leden en bezit (via een stichting) een eigen pand. Samen met deze stichting wordt zorg gedragen voor het beheer, het gebruik en het onderhoud ervan, waarbij de verduurzaming een belangrijke factor is.

Het afdelingsbestuur Groningen telt bij voorkeur minimaal 8 leden. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris zijn statutaire functies. Van alle bestuursleden wordt verwacht dat zij voor een periode van minimaal twee jaar tenminste 6 à 8 uur (voor de voorzitter is dat 16 uur) per week beschikbaar zijn voor taken die voortkomen uit de bestuursfuncties.

Profiel

Van ieder bestuurslid wordt voorts verwacht dat hij/zij beschikt over: 

 • De bereidheid samen te werken;

 • De intentie zich aan andere bestuursleden te committeren;

 • Incasserings- en relativeringsvermogen;

 • Durf om moeilijke beslissingen te nemen;

 • Antenne voor maatschappelijke vraagstukken die voor de afdeling van belang zijn en

 • Strenge integriteitsnorm voor zichzelf zowel ten aanzien van informatie, mensen en middelen

Daarnaast heb je organisatorisch talent, inzicht in groepsprocessen, kun je mensen enthousiasmeren, ben je gemakkelijk benaderbaar en natuurlijk draag je het GroenLinksgedachtegoed een warm hart toe. 

Het uitgangspunt is dat het bestuur als geheel meer is dan de som der delen, maar vooral ook dat het bestuur representatief is voor de diversiteit binnen de afdeling. Naast de genoemde, vaste taken pakt het bestuur in onderling overleg allerlei voorliggende zaken op en geeft zij invulling aan specifieke klussen, waarbij nu de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 alweer specifieke aandacht vragen. Iedere kandidaat motiveert zijn/haar keuze voor één of enkele van de eerder genoemde functies. 

Procedure

De procedure is dat kandidaten zich tot 5 juni 2020 (of zoveel later als de Kandidatencommissie naar eigen oordeel wenselijk acht) kunnen aanmelden bij de kandidatencommissie. In de periode daarna zullen gesprekken worden gevoerd met de K-cie, de vorm zal afhangen van de (corona)situatie op dat moment. Na het toesturen van het advies krijgen kandidaten nog een week de gelegenheid om zich te beraden op hun kandidatuur en eventuele correcties op feitelijkheden door te geven. Aftredende bestuursleden zorgen voor een goede overdracht. Voor de verkiezing van de bestuursleden wordt een online-oplossing gezocht. Voor meer informatie over de functies kunnen zittende bestuursleden worden benaderd. Vertrouwelijkheid is daarbij vanzelfsprekend.

Taken

Voor meer informatie over de taken van de verschillende leden van het bestuur is hierna een overzicht opgenomen. Let op: op smartphones kan het zijn dat de onderstaande tabel niet goed te lezen is. Probeer in dat geval je scherm een kwartslag te draaien!

Wie Rol Taken
Afke Bodewits Voorzitter
 • Gezicht van de afdeling
 • Contactpersoon Pers
 • Bewaken en bevorderen continuïteit
 • Sparringpartner wethouders/raadsleden
 • Aanspreekpunt andere partijen
 • Contact landelijk/provincie
 • Contacten andere afdelingen
 • Toetsing politieke koers
Brigitte Meibos Secretaris
 • Ledenadministratie
 • Digitale post
 • Voorbereiden BV en ALV
 • Verslaglegging BV en ALV
 • Ledenmailing
 • Harense leden en belangen
Jos Peters Penningmeester
 • Financiën
 • Lid bestuur Stichting pand
 • IJzeren voorraad
 • Fysieke post
 • Sleutelbeheer, planten en schoonmaak
Ank Haagsma Politiek Personeelsbeleid & Integriteit
 • Bewaking integriteit en politieke koers
 • Ondersteuning verslaglegging
 • Vertrouwenspersoon van de afdeling
 • Aanhaken clusteroverleg
 • K-cies en F-cies (incl. raad)
 • Excursies en ledenactiviteiten
 • Ten Boerse leden en belangen
Justine Jones Diversiteit & Ontwikkeling
 • Inclusiviteit aanjagen
 • Scholing en scouting
 • Relatie DWARS
 • Nieuwe leden
Marcella van der Spoel Debat & Discussie
 • Politieke cafés
 • Werkgroepen
 • Aanhaken clusteroverleg
Robert Lagestee Communicatie & Profilering
 • DMM (soc.media en website)
 • Eindredactie nieuwsbrief
 • Permanente campagne
 • Excursies en ledenactiviteiten
Sipke Havinga Continuïteit & Verkiezingen
 • Voorbereiding ALV en BV
 • Jaarplanning en jaarverslag
 • Bewaking ((in-)formele) termijnen en voortgang
 • Voorbereiding komende verkiezingen