Raad geeft fiat voor bijstandsexperiment

Het onderzoek naar een andere aanpak van de bijstand gaat deze zomer daadwerkelijk van start. Gisteren gaf de raad haar toestemming voor het experiment, waarbij bijstandsgerechtigden meer mogen bijverdienen, intensievere begeleiding krijgen of ontheven worden van de sollicitatieplicht. GroenLinks wethouder Mattias Gijsbertsen van sociale zaken wil met het onderzoek meer duidelijkheid krijgen over de meest effectieve manier om de uitstroom, de participatiegraad en de welzijnsbeleving van de doelgroep te verhogen.

Gijsbertsen: “Er is een andere aanpak wenselijk, omdat mensen die in de uitkering belanden in een negatieve spiraal terechtkomen. De kansen op werk nemen niet toe, maar nemen af. Het netwerk neemt niet toe, maar neemt af. En de gezondheid neemt niet toe, maar neemt af. Daarom zijn we projecten gestart waarin we een andere aanpak ruimte hebben willen geven. Kansen in Kaart om ons bestand goed te leren kennen. Parttime ondernemen in de bijstand om er voor te zorgen dat we die sprong naar betaald werk korter maken. Innovatieve schuldhulpverlening om te voorkomen dat schulden gaan stapelen en de armoede alleen maar toeneemt. Een vertrouwd gezicht om onze dienstverlening te verbeteren en meer maatwerk toe te passen. Coöperaties die we ondersteunen, zodat mensen in de wijk actief kunnen zijn en wat kunnen bijverdienen en een armoedebeleid dat is opgebouwd vanuit de wensen van de doelgroep. In al die projecten ziet u de uitgangspunten die ook terug te vinden zijn in het experiment dat nu voorligt, namelijk weten om wie het gaat, verschil maken waar ook verschil bestaat tussen mensen in uitgangspositie en in belemmeringen, mensen invloed geven op het beleid en op hun persoonlijke situatie, positieve stappen die mensen zetten ook positief waarderen, financiële ruimte creëren voor ontwikkeling, zodat mensen in zichzelf kunnen investeren en een focus op de lange termijn, want we gunnen iedereen een positief perspectief.”

Kansen voor alle kinderen
In dezelfde raadsvergadering werd besloten tot intensivering van het armoedebeleid, met name gericht op kinderen. In onze stad groeit één op de vijf kinderen op in armoede. GroenLinks vindt het belangrijk dat deze jonge Stadjers dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Met de verdubbeling van het budget voor kinderen in arme gezinnen naar 2.2 miljoen euro kunnen straks  alle Groninger kinderen deelnemen aan sport en cultuur. Maar er gebeurt meer: ze krijgen leermiddelen die noodzakelijk zijn voor school. Verder starten alle scholieren die dat nodig hebben de schooldag met een gezond ontbijt en bieden scholen voldoende fruit aan.
De jongerenombudsman, die aan het begin van de vergadering werd benoemd, zal zich ook specifiek richten op deze groep.