Het onderwijs speelt een grote rol bij het veilig en gezond opgroeien van kinderen. Dat kan alleen als jeugdhulp en welzijnswerk goed aansluiten op de behoeftes van ouders en kinderen en de mogelijkheden van scholen. We blijven inzetten op bestrijding van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

Pleegzorg is een bijzondere en waardevolle manier om kinderen te ondersteunen in hun jeugd en opvoeding. We willen een beter en structureel ondersteuningsprogramma voor pleegouders.

GroenLinks wil...

 1. Baby’s en peuters de eerste 1000 dagen zo gezond mogelijk laten opgroeien. We zetten deelname aan ‘Kansrijke Start’ voort.
 2. Nul kinderen van twee jaar met obesitas en nul uithuisplaatsingen van baby's.
 3. Goede ondersteuning van kwetsbare zwangere vrouwen.
 4. Ouders ondersteunen door hulp te bieden via voorschoolse opvang, de verlengde schooldag of huiswerkbegeleiding.
 5. Pleegouders zijn onmisbaar in de jeugdzorg. Wij willen hen structureel en breder ondersteunen in hun nuttige taak.
 6. Naast programma’s als ‘Moeders Informeren Moeders’ ook vaders meer in de gelegenheid stellen om hun rol in de opvoeding te bespreken, bijvoorbeeld ‘Vaders Informeren Vaders’.
 7. Programma’s als ‘Kind aan Huis’ zetten we door, zodat kinderen die in moeilijke situaties opgroeien af en toe ‘thuis kunnen zijn in een ander huis’.
 8. Met een Groningen Pas, zonder te stigmatiseren, kinderen en volwassenen onafhankelijker mee laten doen aan activiteiten als sport, cultuur en spelen of er onderwijsmiddelen mee distribueren.
 9. Ieder kind op school en iedere jongere in een leerwerktraject of anderszins zinnige dagbesteding.
 10. WIJS blijven ondersteunen. WIJS is een prima manier om de samenleving en studenten aan elkaar te verbinden.
 11. Dat speeltuinen en buurthuizen voor iedereen toegankelijk zijn en met activiteiten bijdragen aan ontmoeting of kennisuitwisseling.