GroenLinks wil...

 1. De Diepenring ontstenen en parkeerplaatsen opheffen om zo een groene ring om de Binnenstad te realiseren. Dit zorgt voor een prettiger en klimaatbestendig verblijfsklimaat, geschikt voor langzaam verkeer, ontspanning, buiten sporten en spelen.
 2. De waterkwaliteit in de diepenring en andere gemeentelijke wateren verbeteren.
 3. Hittestress tegen gaan door bedrijventerreinen en woonwijken te vergroenen, groene daken aan te leggen en ruimte te maken voor water. Er komen minder stenen en meer groen. Parkeerplaatsen worden waar mogelijk halfverhard.
 4. Inwoners betrekken en faciliteren bij verdere vergroening van hun wijken. We ondersteunen lokale groene initiatieven als buurtmoestuinen en -boomgaarden, groene stoepen, geveltuintjes, pluktuinen, etc.
 5. Bomen beter beschermen. Hiervoor vragen we een hogere prijs van ontwikkelaars wanneer ze bomen niet gelijkwaardig kunnen vervangen. Ook willen we dat bomen als monumentaal worden aangemerkt al na veertig jaar in plaats van pas na vijftig jaar.
 6. Dat in het Stadspark (meer) ruimte komt voor natuur, versterking van ecologische waarden en biodiversiteit, ontspanning, sport, natuureducatie, kunst in de openbare ruimte en kleinschalige evenementen.
 7. Het beheer en onderhoud van gemeentelijk groen baseren op ecologische principes met insectenvriendelijkheid als de norm. Ook bermbeheer voeren we ecologisch uit. Hierover hebben we goed overleg met buurt- en wijkorganisaties.
 8. Inwoners tijdig informeren over veranderingen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld over het kappen of planten van bomen of de bouw van een nieuwe school.
 9. Gemeentelijke boomkwekerijen starten, die we beheren met participatiebanen. Deze bomen gebruiken we om de gemeente sneller te vergroenen.
 10. Minder zwerfafval. Dit willen we bereiken door het vergroten van de bewustwording van het probleem bij inwoners, door betere handhaving en door het faciliteren van (opruim)acties tegen zwerfafval.
 11. Minder afval weggooien en meer scheiden door ‘diftar’ (differentiële tarieven). Hierdoor gaan huishoudens die minder restafval aanbieden, een lagere afvalstoffenheffing betalen.
 12. Meer ophaaldagen organiseren voor grofvuil in de wijken.
 13. De Ja-Ja sticker invoeren. Degene die folders in de bus wil moet daar zelf om vragen.