GroenLinks wil...

 1. Dat schoolgebouwen een voorbeeld worden als het gaat om de energietransitie en om duurzaam bouwen. De gebouwen worden energieneutraal, hebben een goede ventilatie en groene schoolpleinen. Ook wordt door inrichting gestimuleerd om zoveel mogelijk met de fiets van en naar school te reizen. Waar mogelijk stimuleren we de inrichting van een “schoolstraat” en wordt het gebied rondom een school tijdens het halen en brengen geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.
 2. De goede resultaten van de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voor kinderen tot 4 jaar behouden. Zo start geen enkel kind met een achterstand aan de basisschool. Ook samenwerking tussen de VVE, het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang draagt hieraan bij. Om dit te stimuleren worden deze instanties zo veel mogelijk gehuisvest op één plek in brede buurtscholen (Integrale Kinde scholen).
 3. Dat de gemeente scholen ondersteunt die door krimp moeten samengaan en samenwerking ondersteunt tussen scholen onderling en met andere (kind)organisaties, bijvoorbeeld door voorzieningen als een mediatheek, sportveld, of ruimte voor buitenschoolse activiteiten te delen.
 4. Dat de gemeente, samen met het basisonderwijs, werkt aan één gezamenlijk aanmeldpunt waar alle ouders hun kinderen op hun derde inschrijven, zodat alle ouders voldoende tijd hebben om een school te kiezen voor hun kind. Samen met goede voorlichting over schoolkeuze vergroot dat de kansen voor álle kinderen. Daarnaast ondersteunt de gemeente initiatieven die er voor zorgen dat scholen een goede afspiegeling zijn van de samenleving.
 5. Geen kansenongelijkheid in het onderwijs die ontstaat door armoede. Leerlingen worden niet uitgesloten van schoolactiviteiten omdat ouders in armoede de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Daarnaast moeten alle leerlingen de mogelijkheid hebben om huiswerkbegeleiding en bijles te kunnen volgen.
 6. Brede algemene vorming voor ieder kind. Voorzieningen voor kunst- en cultuureducatie en voor natuur- en duurzaamheidseducatie (NDE) hebben en houden onze steun. Voorzieningen voor vredeseducatie worden mogelijk gemaakt.
 7. Dat scholen, waar mogelijk, een kansrijk/dubbel advies (vmbo/havo; havo/vwo) geven. Daarnaast gaat de gemeente met schoolbesturen in gesprek over het aanbieden van gemengde en ook langere brugperiodes. Ook stimuleren we de vorming van “tienercollege’s,” zoals de Simon van Hasseltschool.
 8. Dat, zolang het nodig is, de gemeente in gesprek blijft met schoolbesturen en het samenwerkingsverband om de gevolgen van de coronapandemie te monitoren. Er worden acties ondernomen om kinderen en jongeren te ondersteunen wanneer zij zichzelf onvoldoende hebben kunnen ontwikkelen door de pandemie.
 9. Het aantal (digitale) laaggeletterden in de gemeente verder omlaag brengen, bijvoorbeeld door middel van taalhuizen en taalcoaches. De gemeente houdt in de eigen communicatie rekening met laaggeletterdheid.
 10. Dat de gemeente werkgevers stimuleert om op de werkvloer, met hulp en cofinanciering van de gemeente, een cursus voor laaggeletterden te organiseren.
 11. Meer plekken waar inwoners kosteloos kunnen studeren, bijvoorbeeld in bibliotheken en wijkcentra.