GroenLinks wil...

 1. Populaties van zeldzame, bedreigde en kenmerkende soorten, in én buiten natuurgebieden, koesteren. Dit leggen we vast in de Gemeentelijke Ecologische Structuur (GES). We leggen flora- en fauna-passages aan waar nodig om dat netwerk te versterken, bijvoorbeeld tussen Onnen en Paterswolde. We maken de oude loop van de rivier de Hunze in de stad Groningen weer zichtbaar en richten deze in als groene verbindingszone. We verbinden dorpen en Stad met elkaar langs groene zones. Dit leggen we vast in omgevingsplannen.
 2. Groen in de wijken zien als nutsvoorziening - zoals straatverlichting en riolering – dat wordt meegenomen in nieuwe ruimtelijke plannen. We bouwen natuurinclusief, dat wil zeggen dat bouw van woningen en bedrijfsgebouwen samengaat met een vergroting van de biodiversiteit. Dit doen we onder meer door ‘verticaal groen’, groene daken en nestkastjes. Behoud van aanwezig groen is daarbij het uitgangspunt, en geen sluitstuk.
 3. Dat iedere Groninger in het stedelijk gebied binnen 500 meter toegang heeft tot groen, zoals parkjes, buurtmoestuinen en beschaduwde bankjes met waterpunten. We leggen dit vast in omgevingsplannen en nemen een percentage ‘ecologisch groen’ op.
 4. Intensief samenwerken met natuur- en landschapsorganisaties, bewoners en specialisten voor een hogere kwaliteit van de natuur in en om de stad. GroenLinks wil inwoners betrekken bij een toegankelijk proces en voor het creëren van draagvlak, maar ook voor advies over groen in de gemeente.
 5. De bomenpopulatie en -diversiteit vergroten door 10.000 bomen te planten, onder andere door ieder in Groningen geboren kind een boom cadeau te doen. Ook willen we een bos aanleggen langs de A7 richting Meerstad.
 6. Een Landschapsfonds opzetten om plannen en projecten te realiseren die de ecologie in de gemeente versterken.
 7. Dat de gemeente grond in het buitengebied aankoopt met als doel om natuurgebieden te ontwikkelen.
 8. De natuurwaarden van de Oostzijde van het Paterswoldsemeer en het Zuidlaardermeergebied verder ontwikkelen. Nieuwe vormen van intensieve recreatie worden daar niet toegestaan.
 9. Dat de Hortus in Haren blijft bestaan in de huidige vorm.
 10. Actief in gesprek gaan met boeren over verduurzaming van hun bedrijfsvoering en de ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen faciliteren, bijvoorbeeld via het delen van best practices. Natuurinclusieve landbouw, biologische landbouw en regeneratieve landbouw (gericht op herstel van de bodem) en biodiverse akkerranden zijn ons uitgangspunt. We onderzoeken behoeften en obstakels, betrekken omwonenden en faciliteren en ondersteunen plannen voor lokale markten en voor de afzet van producten.
 11. Zo snel mogelijk af van de intensieve veehouderij. In lijn met de provinciale omgevingsverordening is er binnen de gemeente Groningen geen ruimte voor nieuwe intensieve veehouderijen of voor nieuwe intensieve neventakken bij bestaande bedrijven. Bestaande agrarische (grondgebonden vee-) bedrijven worden gestimuleerd dier- en milieuvriendelijk te 'boeren'. Uitbreidingsplannen worden getoetst op natuurwaarden en duurzaamheid. Bestaande stallen moeten brandveilig worden gemaakt.
 12. De biodiversiteit van omvangrijke weidegebieden verbeteren en bedreigde weidevogels beschermen.
 13. Sportvisserij ontmoedigen en alleen toestaan in wateren met voldoende leefruimte voor de vissen. Er wordt strenger op visvergunningen gehandhaafd. De plezierjacht blijft verboden.
 14. Meer voorlichting aan inwoners over bescherming van dieren en planten en het natuur- en duurzaamheidscentrum blijven subsidiëren.