GroenLinks vindt dat dit zo moet blijven en dat de gemeente moet zorgen voor een omgeving waarin creatieve geesten blijvend goed kunnen functioneren en de intrinsieke waarde van kunst en cultuur buiten kijf staat. Kunst brengt je immers in aanraking met andere werelden en andere ziens- of denkwijzen en brengt ‘anders’ dichterbij.

We zien ook kansen om kunstenaars of andere creatievelingen in te zetten bij maatschappelijke vraagstukken of ruimtelijke ontwikkelingen. Zij kunnen ons met hun eigenzinnige kijk op de werkelijkheid helpen een sterkere verbinding tussen sociale en fysieke opgaven in Groningen te verbeelden.

GroenLinks wil...

  1. Tenminste het bestaande palet aan aanbod behouden en waar mogelijk uitbreiden. Onderlinge samenwerking en uitwisseling willen we ondersteunen en faciliteren.
  2. Subsidies recht laten doen aan de intrinsieke waarde van kunst met daarbij een eerlijke beloning van kunstenaars, artiesten en musici.
  3. Niet alleen een duurzaam ontwerp van ‘de nieuwe Oosterpoort’, maar ook ruimte om binnen dit nieuwe cultuurcentrum een grote diversiteit in programmering mogelijk te maken.
  4. Meer flexibele financiële ruimte voor nieuwe initiatieven en talenten. Een groot deel van de subsidies wordt door de gemeente toegekend aan gevestigde instellingen. De Kunstraad krijgt recht om over een relatief groter budget te adviseren.
  5. Meer budget voor de inzet van vakleerkrachten op scholen en centra voor de kunsten. In het onderwijs zorgen we ervoor dat kinderen zo snel mogelijk met kunst en cultuur in aanraking komen en we organiseren een cultuurbudget voor jongeren.
  6. Iedereen mee laten doen aan amateurkunst of muziekverenigingen. We zorgen voor voldoende (rolstoeltoegankelijke) repetitieruimtes en voorzieningen voor slechthorenden en slechtzienden.
  7. Nieuw publiek trekken en ontmoetingsplekken creëren door een interessant en breder aanbod in de hele gemeente. In de wijken en dorpen stimuleren we broedplaatsen, kleine festivals en evenementen.
  8. Instandhouding van De Biotoop, omdat die een essentiële functie vervult als start up, werkplaats en atelier.
  9. Bij herinrichting van de drafbaan een locatie ontwikkelen waar zo duurzaam mogelijke evenementen plaatsvinden. Als er geen evenementen zijn wordt het terrein opengesteld voor publiek. Er komt één locatieprofiel voor het hele Stadspark met handhaving van het aantal geluidsdagen.
  10. Voor het verstevigen van de economische positie in de kunst- en cultuursector willen we initiatieven tot vereniging van kunstenaars ondersteunen en waar mogelijk faciliteren. Gezien het grote aandeel aan eenmanszaken in de kunst- en cultuursector is netwerkvorming en verenigen een goede vorm om gezamenlijk op te trekken in behartiging van de gezamenlijke belangen.