GroenLinks wil...

  1. Zuinig omgaan met grond, en daarom fors inzetten op inbreiding van bestaande bedrijventerreinen door middel van bestemmingsplanwijzigingen, gesprekken met ondernemers en creatieve oplossingen.
  2. Hoge eisen stellen als blijkt dat er toch nieuwe locaties voor bedrijventerreinen noodzakelijk zijn. Op alle te bouwen daken komen verplicht zonnepanelen en we eisen een garantie dat overtollige energie aan het elektriciteitsnet geleverd kan worden. Ook stellen we eisen aan de inrichting van de bedrijventerreinen, met als doel om hitte tegen te gaan en zuinig om te gaan met water, ruimte en natuur.
  3. Bedrijven stimuleren en waar nodig faciliteren om maximaal in te zetten op besparing van energie. Ook stellen bedrijven hun daken beschikbaar voor energieopwekking en levering aan de directe omgeving.
  4. Dat geen grond aan vastgoedspeculanten wordt verkocht. Op dit moment wordt 12% van de grond op bedrijventerreinen in de Regio Groningen Assen (RGA) verkocht aan speculanten zonder duidelijke invulling. GroenLinks wil dat dit percentage naar nul gaat.
  5. Verdozing van het landschap, stijging van het energieverbruik en een laag aantal banen per hectare op bedrijventerreinen tegen gaan. Nieuwe grote datacenters binnen onze gemeente zijn daarom niet toegestaan.
  6. Dat de Groningse economie in 2030 voor 50% circulair en in 2050 voor 100% circulair is. Om dit te realiseren willen we het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie structureel inzetten. We bieden instrumenten, kennis en netwerken aan MKB'ers om duurzaam te ondernemen en we gaan als gemeente voorop lopen bij het circulair bouwen en slopen van gebouwen en infrastructuur.
  7. Reclame voor fossiele producten in de openbare ruimte verbieden door eisen te stellen bij aanbestedingen en dit in de reclamenota vast te leggen.
  8. Het aantal partijen voor het inzamelen van bedrijfsafval verminderen met als uitgangspunt dat uiteindelijk één partij verantwoordelijk gaat worden voor het inzamelen van bedrijfsafval in de binnenstad.
  9. Faciliteren dat mensen zich kunnen om-, her- of bijscholen naar kansrijke banen in de energietransitie. We trekken daarbij op met de provincie, kennisinstellingen en bedrijven in het Noorden.
  10. Bedrijven stimuleren om hun productieprocessen te verduurzamen. We willen het MKB actief ondersteunen om besparende maatregelen door te voeren. Grondstoffenverbruik wordt zo veel mogelijk teruggedrongen en de energiebesparingsplicht voor bedrijven wordt actief gehandhaafd.