We bieden ruimte voor burgerinitiatieven op het terrein van zorg. Daarnaast wil GroenLinks dat de gemeente stimuleert dat mensen elkaar onderling kunnen helpen. De snel groeiende groep ouderen vergt een toenemende en veranderende vraag naar zorg en algemene voorzieningen. GroenLinks wil dat zorg en voorzieningen voor iedereen nabij en toegankelijk zijn. Plannen voor voorzieningen en activiteiten ontwikkelt de gemeente samen met de mensen die in de wijken en dorpen wonen.

 GroenLinks wil...

  1. Gemeentelijke teams die gezinnen op een laagdrempelige, snelle en integrale manier helpen, ondersteunen bij opvoedingsvragen over lichte (basis)ondersteuning en ambulant tot (licht) specialistische ondersteuning.
  2. Lokale innovaties in de jeugdzorg ondersteunen die een soepele overgang van 18- naar 18+ regelen. 
  3. Uitbreiding van jongerenwerk en opbouwwerk van de WIJ-teams om maatschappelijke initiatieven beter te ondersteunen.
  4. In de inkoop van (jeugd)zorg regelen dat mensen worden bevraagd over de kwaliteit van alle vormen van hulp die ze ontvangen. Daarnaast zet de gemeente nieuwe vormen van monitoring in die een beter beeld geven van de bejegening door instellingen, de kwaliteit van de zorg, klachtenafhandeling, etc.
  5. Voortzetting van actieve onafhankelijke ondersteuning aan kwetsbare mensen met een zorgvraag.
  6. Werknemers in de zorg structureel vragen naar hun voorstellen en ideeën voor verbeteringen in de dagelijkse zorgpraktijk.
  7. Opvang voor dak- en thuislozen op momenten waarop dat nodig is. De openingstijden hangen af van de temperatuur en niet van de kalender.
  8. Dat arbeidsmigranten (meer) ruimte krijgen in de opvangvoorzieningen. We starten een lobby via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om in andere gemeenten hetzelfde te doen.
  9. Zorg zelf uitvoeren of subsidiëren, waar aanbesteden geen verplichting is. Zolang aanbesteding onontkoombaar is, bevorderen we samenwerking in plaats van concurrentie en voorkomen we aandeelhouderswinsten op zorgtaken.