Steeds meer mensen handelen en communiceren digitaal. Dat is snel en gemakkelijk. De gemeente richt de dienstverlening daarop in. GroenLinks garandeert dat de gemeente ruimte en tijd biedt voor persoonlijk contact met mensen die minder goed met digitale media overweg kunnen. 

De gemeentelijke organisatie moet een voorbeeld zijn voor andere sectoren. Dat vraagt om modelwerkgeverschap. We willen dat de gemeente personeel in dienst heeft die de lokale samenleving weerspiegelt op het gebied van leeftijd, geslacht, culturele achtergrond, opleidingsniveau en andere relevante aspecten. Iedereen moet zich kunnen herkennen in de gemeentelijke organisatie. 

De gemeentelijke inkoop is al aardig op weg naar duurzaamheid. Circulariteit, lokale investeringen en ‘Social Return On Investment’ (SROI) zijn belangrijke voorwaarden. GroenLinks zorgt ervoor dat deze groene en linkse voorwaarden voor nog meer gemeentelijke uitgaven gelden.

GroenLinks wil...

 1. We stoppen waar wettelijk mogelijk met het uitbesteden van gemeentelijke werkzaamheden en verantwoordelijkheden en brengen een deel van de al uitbestede taken weer onder bij de gemeentelijke organisatie. We bieden de schoonmakers zo snel mogelijk alvast een arbeidscontract aan. 
 2. Bij uitbestedingen bevorderen we samenwerking in plaats van concurrentie en we bevorderen het aangaan van strategische partnerschappen. We voorkomen aandeelhouderswinsten op publieke taken. 
 3. Flexibele inhuur afbouwen — structureel ingehuurde uitzendkrachten krijgen een dienstverband. 
 4. In de gemeentelijke dienstverlening en gemeentelijke zorgtaken dat schriftelijke en digitale communicatie geen drempel zijn voor inwoners. Het moet naast en onafhankelijk van internet en telefonie altijd mogelijk zijn om direct contact te hebben van mens tot mens. Het moet voor inwoners makkelijker worden gemaakt om één contactpersoon te hebben en er moeten voldoende locaties zijn waar inwoners terecht kunnen. Hiervoor zijn extra investeringen in de gemeentelijke organisatie nodig om de al ingezette mentaliteitsverandering — van systeemwereld naar leefwereld — door te zetten. 
 5. De gemeentelijke instelling moet zijn: de gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Op deze manier moet beleid ook worden vormgegeven. De dienstverlening wordt geëvalueerd en verbeterd samen met (professionele) ervaringsdeskundigen, klankbordgroepen en inwoners zelf en eventueel wordt de organisatie daar op aangepast. 
 6. Digitalisering niet laten leiden tot discriminerende databanken of zelflerende algoritmes. 
 7. Een burgerplatform digitalisering. Namens verschillende groepen in de stad treedt dit platform op als ‘kritische vriend’ van nieuwe technologie in de gemeentelijke organisatie. 
 8. Samen met ervaringsdeskundigen, klankbordgroepen en inwoners de dienstverlening evalueren en verbeteren. 
 9. Traineeships met een eerlijke beloning voor jongeren van de Universiteit, Hogeschool en met name ook MBO instellingen. 
 10. Een groter aandeel van mensen met een niet-westerse culturele achtergrond op hogere functies bij de gemeente. 
 11. Dat de gemeente veel stages, leerwerkplekken en banen aan jongeren en inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aanbiedt. 
 12. Gebruik van opensourcesoftware en werken met open standaarden in de gemeentelijke organisatie bevorderen. 
 13. Verplaatsen naar economie en werkgelegenheid en de gemeente verder ontwikkelen als sterke regio in de interactie tussen mens en technologie. Technologie biedt kansen voor onderwijs en de arbeidsmarkt.