GroenLinks zet in op een goed voorzieningenniveau. Dit vergt een sterke gemeente die zoveel mogelijk gebruik maakt van de financiële middelen die zij tot haar beschikking heeft. De inkomsten uit de gemeentelijke heffingen zetten we rechtvaardig en groen in. Het uitgangspunt is dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De opbrengsten vanuit de afvalstoffenheffing en de rioolheffing gebruiken we om duurzaamheidsdoelen te behalen. We zetten de reclamebelasting en de precario in om de openbare ruimte te herwinnen voor iedereen. 

GroenLinks wil...

  1. Structureel meer geld van het Rijk. 
  2. Verruiming van kwijtscheldingsmogelijkheden voor minima. 
  3. Gemeentelijke belastingen die opgebracht worden door inwoners die het meest te besteden hebben. 
  4. Dat de vervuiler betaalt en daarom een gedifferentieerd tarief voor afval (diftar) invoeren, waardoor betaald wordt per zak of per kilo. Ook introduceert de gemeente een eerlijkere rioolheffing, gebaseerd op het watergebruik. 
  5. Dat de gemeente geld niet op de bankrekening laat staan, maar uitgeeft aan de problemen in de gemeente. We accepteren daarom een lager weerstandsvermogen. 
  6. Bedrijven en instellingen, die van gemeentelijke investeringen in hun portemonnee profiteren, vragen om een bijdrage via een baatbelasting. 
  7. De gemeente haar positie gebruikt om ontwikkelingen in de stad te ondersteunen door middel van leningen. 
  8. Criteria van de Eerlijke Geldwijzer toepassen voor gemeentelijke leningen en toepassen bij het verstrekken van gemeentelijke tegoeden. 
  9. Het belastinggebied van gemeenten vergroten, zodat het minder afhankelijk is van het Rijk voor inkomsten. De gemeente moet hiervoor pleiten bij het Rijk.