GroenLinks wil...

 1. In nieuwe woongebieden 40% sociale huurwoningen realiseren. Met woningcorporaties maken we afspraken over de nodige uitbreiding tot voldoende sociale huurwoningen — waaronder de laagste huur — en verduurzamen van bestaande sociale huurwoningen.
 2. Dat de gemeente actief grondbeleid voert en zo nodig zelf gaat bouwen of grond in erfpacht gaat uitgeven.
 3. Een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding invoeren.
 4. Dat projectontwikkelaars geen bouwvergunning meer krijgen als die weigeren dwingende afspraken te maken over de maximale huur(stijging).
 5. Geen verkoop van sociale huurwoningen door corporaties of omzetting naar duurdere huurwoningen.
 6. Doorgaan met de lokale verhuurdersvergunning, waarbij de gemeente eisen stelt aan particuliere verhuurders om het belang van huurders beter te verankeren.
 7. Geen shortstay constructies zonder huurbescherming voor studentenhuizen. We willen een verbod op deze constructie en we eisen dat de huurprijs wordt bepaald conform het woningwaarderingsstelsel. Huurders geven we betere bescherming met een tijdsbegrenzing van maximaal 4 maanden.
 8. De toestroom van studenten gaat sneller dan de groei van beschikbare woonruimte. Studenten die naar Groningen komen, moeten vooraf de zekerheid hebben dat er voor hen een betaalbare en fatsoenlijke kamer beschikbaar is. We spreken instellingen voor hoger onderwijs aan op hun verantwoordelijkheden voor de huisvesting van studenten.
 9. De rode loper uitleggen voor alternatieven woonvormen, zoals wonen op water, Tiny Houses, wooncoöperaties, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO’s), zorg voor ouderen en andere burgerinitiatieven.
 10. Ook in de kleinere kernen voldoende, goede en betaalbare woningen realiseren. Nieuwbouw moet passen bij het huidige karakter van de dorpen.
 11. Voldoende woningen voor kwetsbare inwoners zoals dak- en thuislozen en mensen met psychische of lichamelijke problemen. Waar nodig in de vorm van begeleid wonen of andere groepsprojecten. GroenLinks wil dat gemiddeld 10% van de nieuwbouw die beschikbaar komt voor kwetsbare inwoners bestemd is.
 12. De ontwikkeling van kleinschalige woonzorgcombinaties stimuleren, waar zelfstandig wonen wordt gecombineerd met passende zorg als geschikte middenweg tussen zelfstandig wonen en verpleeghuizen.
 13. Bewoners in betaalbare gezinswoningen verleiden om te verhuizen naar kleinere woningen als de woning of de tuin te groot voor hen is geworden. Zo komt er meer ruimte voor gezinnen. Samen met de corporaties maken we hiervoor een plan van aanpak.
 14. Initiatieven in wijken en dorpen van lokaal georganiseerde zorg- en wooncombinaties steunen. Denk hierbij aan coöperaties met voorzieningen voor kinderopvang of senioren.
 15. Niet vanzelfsprekend meewerken aan transformaties van kantoor naar woning of van winkel naar horeca. We streven eerder naar functiemenging.
 16. Circulair bouwen waarbij kringlopen zich sluiten en afval een grondstof is. Dit wordt een vast criterium bij gronduitgifte, aanbestedingen en vergunningen. Binnen de toekomstige Omgevingswet stellen we scherpere eisen aan de milieuprestaties (MPG) van nieuwbouw.