Bekijk de korte versie van ons verkiezingsprogramma in Nederlandse Gebarentaal Afspelen op YouTube

Nederlandse Gebarentaal

In de video hiernaast wordt onderstaande tekst in gebarentaal voorgedragen.

Luisterversie

Via deze link kom je bij de voorgelezen versie van het volledige programma.

Printvriendelijke versie

Via deze link kom je bij een versie met minimale opmaak en zonder kleur.

Een beter klimaat, meer duurzame energie, minder CO2

We stoten met zijn allen teveel CO2 uit. Dat ligt vooral aan ons enorme energiegebruik. Dat moet omlaag.

 • Iedereen kan meedoen met besparen op energie. Je kunt hierover advies en hulp krijgen. Een gemeentelijk fonds gaat helpen als je zelf onvoldoende geld hebt.
 • Het warmtenet brengt warm water bij je thuis voor verwarming en douchen. We gaan dat aanleggen voor veel meer mensen dan nu. Die warmte komt uit duurzame bronnen. Zo hebben we veel minder aardgas nodig.
 • We leggen daken zoveel mogelijk vol met zonnepanelen. De gemeente ontwikkelt zelf zonneparken en windmolens. Dan blijven ze eigendom van de gemeenschap. Lokale energiecoöperaties krijgen voorrang boven commerciële partijen.
 • We zorgen voor voldoende schaduw tegen de hitte. We geven water de ruimte. Een flinke hoosbui moet geen probleem zijn voor onze wegen en huizen.
Twee mannen monteren zonnepanelen op een dak
Een rij bomen langs weides met gras op een zonnige dag

Meer groen, meer natuur

De natuur gaat hard achteruit. Planten en dieren verdwijnen. Landbouw, industrie, verkeer en onze huishoudens warmen het klimaat op. Ze nemen te veel ruimte in. Daar gaan we wat aan doen.

 • We gaan zuinig om met grond. Bedrijven en woningen krijgen zonnedaken, groene daken en groene gevels. Versteende tuinen gaan we weer groen maken. Zo geven we de natuur de ruimte op plekken waar mensen wonen en werken.
 • De landbouw moet meer samenwerken met de natuur. Dat is goed voor planten en voor insecten en vogels. We gaan met boeren in gesprek of ze een stapje extra kunnen zetten. Randen bloemen langs de akkers. Minder vee.
 • We beschermen het netwerk van natuurgebieden in de stad en de gebied daarbuiten.
 • We maken nieuwe verbindingen zodat het netwerk sterker wordt. We zijn tegen nieuwe drukke recreatie in gebied rond Zuidlaarder Meer.

Een woning voor iedereen

We willen meer huizen bouwen. Dat doen we vooral binnen de bestaande gebouwde omgeving.

 • In nieuwe wijken streven we naar 40% sociale woningbouw.
 • We bouwen niet alleen voor gezinnen. Ook voor woongroepen, jongeren, ouderen die graag in een hofje wonen, kunstenaars, alleenstaanden. Wooncoöperaties en inwonerinitiatieven krijgen de ruimte. Dak- en thuislozen en mensen met psychische of lichamelijke problemen krijgen een dak boven hun hoofd.
 • Nieuwbouw in de dorpen moet passen bij het karakter van het dorp.
 • We gaan het opkopen van woningen door beleggers en huisjesmelkerij tegen. Een woning kopen betekent dat je er zelf gaat wonen.
 • We gaan woningen circulair bouwen. Materialen gaan we hergebruiken. Woningen worden flexibel voor verschillende doelgroepen.
woningbouw
groenplan

Openbare ruimte voor iedereen

De openbare ruimte (de ruimte rondom onze woningen en gebouwen) moet weer een plek worden om elkaar te ontmoeten, te ontspannen en te spelen. De auto krijgt minder ruimte en moet zich aanpassen.

 • Groen in wijken is belangrijk voor een fijn en gezond leven. Groen geeft rust en ontspanning. Groen geeft natuur de ruimte. Contact met de natuur is belangrijk voor kinderen. Inwoners krijgen meer ruimte voor groene plannen.
 • Waar dat maar kan wordt 30 kilometer per uur de standaard-snelheid. Fietsen wordt aantrekkelijker. Dit doen we door meer en betere fietspaden aan te leggen. We zorgen dat de fiets vaak een snellere verbinding heeft dan de auto.
 • We zorgen voor voldoende parkeerplek voor fietsen in de binnenstad en in woonwijken. Zodat ze niet in de weg staan. De openbare ruimte wordt een plek voor voetgangers, kinderen en sporters.
 • Het Openbaar Vervoer moet een snelle manier zijn om je te verplaatsen. Er komen meer overstappunten. Daar kun je ook een fiets, elektrische scooter of bakfiets huren. 
 • De Diepenring wordt een prettige ruimte om te verblijven, te sporten, elkaar te ontmoeten. Parkeerplaatsen verdwijnen. Het wordt er groener. Je kunt er lekker langs het water flaneren.

Een veilige gemeente voor iedereen

Groningen is een thuis voor iedereen die in Groningen zijn huis heeft. Iedere Groninger doet er toe. Thuis zijn in Groningen, betekent volledig en volwaardig mee kunnen doen.

 • ‘Thuis in Groningen’ geldt voor ieder die hier wil wonen. Ook voor studenten, waar zij ook vandaan komen. Ook voor hen die soms van ver kwamen.
 • Vluchtelingen zetten we niet op straat. Zij hebben hier veiligheid gevonden.
 • Racisme en homohaat accepteren we niet. We maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele voorkeur, afkomst, opleiding of fysieke mogelijkheden.
 • We gaan Oud en Nieuw vieren met een feest. Met plezier en vertier voor iedereen. Maar zonder vuurwerk.
 • We willen het gebruik van wiet toestaan.
 • We willen criminaliteit vooral voorkomen. De politie kent mensen die over de rand gaan. Net als jongerenwerkers, opbouwwerkers, leerkrachten, hulpverleners. Zij werken samen. Dat werkt beter dan achteraf bestrijden. Camera's staan we alleen toe als het echt niet anders kan.
trans pride
geld

Een rechtvaardige wereld

Armoede is oneerlijk en niet je eigen schuld. Mensen verschillen in talenten en afkomst. Mensen verschillen in hoe ze opgroeien. De uitkomst kan armoede zijn. Of een korter en ongezonder leven. Of minder kansen om gelukkig te worden. De overheid is er om die verschillen te verkleinen.

 • We maken de bijstand soepeler. Minder regeltjes, meer steun voor wie het nodig heeft.
 • We bestrijden de ‘armoedeval’. Als je uit de bijstand aan het werk gaat moet dat lonen. Ook als dat tijdelijk werk is.
 • De gemeente neemt schulden van mensen over zodat ze nog maar met één partij afspraken hoeven te maken.
 • Iedereen moet mee kunnen doen met cultuur. Iedereen moet kunnen sporten.

Werk voor iedereen

We zorgen voor meer werkgelegenheid. Niet alleen voor theoretisch geschoolden. Juist ook voor praktisch opgeleide mensen. We zorgen dat het geld dat hier verdient wordt ook hier blijft en niet de regio of zelfs het land uitvliegt.

 • We creëren meer kansen voor stages en opdoen van werkervaring.
 • Een beschermde werkomgeving blijft nodig voor mensen met een beperking.
 • We willen een minimumloon van 14 euro per uur.
 • We houden dorpen en wijken levendig door een mix van winkels, horeca en bedrijvigheid.
 • We ondersteunen sociale ondernemingen actief.
 • Kunstenaars krijgen natuurlijk fatsoenlijk betaald.
overleg
Een jonge vrouw in de thuiszorg helpt een oudere vrouw met opstaan

Minder markt, meer zorg

De marktwerking in de zorg is niet onze keuze. GroenLinks ziet dat dit leidt tot meer administratie en langere wachttijden. Wij willen ervan af. Bedrijfjes maken nu soms veel winst. Ze leveren vaak halve oplossingen voor hele problemen.

 • De markt van producten, prijzen, concurrentie, monitoring en bureaucratie werkt niet. Wij willen af van de plicht tot aanbesteding in de (jeugd)zorg.
 • De gemeente gaat weer zelf helpen bij normale opvoedingsvragen. Gezinnen zitten vaak met veel problemen tegelijk: opvoeding, armoede, schulden, zorg, huisvesting. Teams van de WIJ kunnen gezinnen snel helpen.

Kansen voor iedereen in onderwijs

Iedereen moet gelijke kansen krijgen in het onderwijs. Scholen horen een afspiegeling te zijn van de buurt. We maken daar afspraken over met schoolbesturen. 

 • Hoge ouderbijdrages en dure privé-instituten binnen een school zijn een drempel om mee te doen. We zorgen voor huiswerkbegeleiding en bijles voor álle leerlingen.
 • Kinderen leren op school taal en rekenen. Maar ook hoe ze zorgvuldig kunnen omgaan met de wereld. Kinderen krijgen ook buiten les, in de natuur.
 • Op school moet iedereen zichzelf kunnen zijn. We accepteren geen homofobie, seksisme of discriminatie.
 • We weren frisdrank en fastfood van scholen. Kinderen leren over hoe ze gezond blijven. De school zorgt voor een gezond ontbijt of zelfs voor een warme maaltijd als dat nodig is.
kinderen op school