Wat vindt de fractie van GroenLinks van deze thema’s?

GroenLinks vindt het heel belangrijk om de CO2 uitstoot van onze gemeente terug te brengen, met als doel CO2 neutraal in 2035 voor onze energievoorziening. Het terugbrengen van de CO2-uitstoot is belangrijk om onze leefwereld in de toekomst ook leefbaar te houden en klimaatverandering tegen te gaan. Het plan is om een derde van onze energievraag te besparen (bijvoorbeeld door huizen te isoleren en vaker de fiets of het OV te pakken dan de auto), een derde zelf op te wekken en een derde groene stroom elders in te kopen. 

We moeten daarom ook zelf onze stroom opwekken. Dit willen we doen door het bouwen van windmolens en zonnepanelen. We investeren zoveel als mogelijk in zonne-energie op daken (310 MWp) en in zonneweides om de rest in te vullen (500 MWp). De plannen om windmolens te bouwen bij Roodehaan en een zonneweide bij Meerstad-Noord passen heel goed in onze ambities. Dat de gemeente deze projecten zelf ontwikkelt, leidt ertoe dat winsten terug kunnen vloeien naar de omwonenden, de rest van de Groningers en de natuur.

Sommige omwonenden geven aan zorgen te hebben over windmolens bij Roodehaan. Wat doet GroenLinks met hun zorgen?

GroenLinks vindt het belangrijk dat inwoners goed betrokken worden in het proces. Met de Windverkenning zijn de meningen van de inwoners rond Roodehaan en Westpoort over windenergie goed in kaart gebracht. Soms gaan de zorgen over een concreet punt, zoals slagschaduw of geluidsoverlast. We vragen de gemeente om samen met de omwonenden te kijken hoe deze overlast kan worden weggenomen. Windmolens kunnen bijvoorbeeld stilgezet worden als ze hinderlijke slagschaduw veroorzaken. Het totale geluidsniveau in een omgeving kan naar beneden gebracht worden door bijvoorbeeld te investeren in stil asfalt of een geluidswal voor de A7. Tenslotte kan compensatie gegeven worden voor overlast die niet kan worden weggenomen.

Er zijn veel opties, en het is belangrijk dat de omwonenden hier zo veel mogelijk over kunnen meebeslissen welke opties uiteindelijk gekozen worden. GroenLinks heeft daarom een motie gemaakt om de betrokkenheid van omwonenden te waarborgen (procesparticipatie) en te zorgen dat inwoners uit de hele gemeente ook mee kunnen doen (financiële participatie). Daardoor wordt de inbreng van inwoners in de verdere besluitvorming gewaarborgd. Deze motie is afgelopen woensdag door de gemeenteraad aangenomen.

Windmolens kunnen een gevaar zijn voor vogels en vleermuizen. Hoe kijkt GroenLinks Groningen daartegenaan?

Op sommige plekken waar de ecologie veel schade ondervindt, kunnen beter geen windmolens worden gebouwd. Een van de uitkomsten van de Windverkenning was dan ook dat van de twee zoekgebieden (Westpoort en Roodehaan), windmolens bij Westpoort te veel vogelslachtoffers zouden maken. Dat is voor GroenLinks een van de redenen om daar dus geen windmolens te bouwen.

Voor Roodehaan ligt dat anders. Hier zijn veel minder vogelaanvaringen te verwachten. Risico’s die er nog wel zijn - je kunt het immers nooit helemaal uitsluiten - kunnen verder worden verkleind door bijvoorbeeld een radardetector te plaatsen waarbij de windmolens stilgezet kunnen worden als vogels eraan komen.

Vleermuizen leven ook in het gebied waar de windmolens geplaatst worden. Ze vliegen alleen als het niet te hard waait, en vooral ’s nachts en in de schemering. Door de windmolens stil te zetten als de kans groot is dat er vleermuizen vliegen, kan de kans op vleermuisbotsingen ook verder verkleind worden. 

Kunnen we niet gewoon meer windmolens op zee plaatsen?

Er worden al veel windmolens op de Noordzee geplaatst. Voor de komende jaren 38 GW (dat is dus bijna 3000 keer zo veel als de 13 MW bij Roodehaan), en daarna misschien nog wel meer. Dat is ook hard nodig, want er moet nog een hoop gebeuren in de Nederlandse energietransitie. Dus wat GroenLinks betreft kiezen we én voor wind op zee, én voor wind op land. Dat is overigens ook al  zichtbaar in de strategie van Groningen CO2 neutraal in 2035: een deel van de energie is groene energie die wordt geïmporteerd van elders, bijvoorbeeld van zee.

Waarom zo’n zonnepark bij Meerstad Noord? 

Meerstad Noord is een groot gebied, dat oorspronkelijk bedoeld was om het stadsdeel Meerstad uit te breiden. Daar is niets van terecht gekomen en daarom heeft de gemeenteraad besloten dat Meerstad-Noord wordt ingericht als energielandschap. Dit plan is een uitwerking daarvan. Bij het maken van de plannen is er voor gezorgd dat de zonnepanelen niet te dicht bij de huizen komen (op de meeste plaatsen minimaal 300 meter in plaats van de wettelijke norm van 150 meter), en wordt er in de overige ruimte rekening gehouden met het landschap, door bijvoorbeeld het slotenpatroon en de loop van het oude riviertje de Fivel duidelijk te maken. Ook is het plan, mede op verzoek van de omwonenden kleiner geworden, qua oppervlak en qua opbrengst. Er zullen nog uitgebreide gesprekken volgen met omwonenden over landschappelijke inpassing, versterking van de biodiversiteit, recreatiemogelijkheden, veilige wegen, en meer. Ook een financiële tegemoetkoming en mogelijkheden om zelf deel te nemen aan de exploitatie komen nog aan de orde. 

Zon kan ook op daken. Wat doet de gemeente om zon op daken te stimuleren?

Groningen is goed op weg: onze gemeente loopt voor op de ambities voor 2020, maar zit zeker niet stil. De gemeente heeft bijvoorbeeld een grote rol bij het stimuleren van dakeigenaren om zonnepanelen te nemen. Dat gaat via Groningen Werkt Slim (voor bedrijfsdaken) en via het Energieloket (voor woningen). Ook is de gemeente bezig het eigen vastgoed te verduurzamen. De fractie van GroenLinks is er scherp op dat de gemeente er alles aan doet om het aantal zonnepanelen op bedrijfsdaken te doen groeien.