De plannen voor de wijk geven een voorproefje van hoe een woonwijk er volgens GroenLinks uit zou moeten zien. Er is ruimte voor groen, water, voetgangers en fietsers. Toch moeten we ook bij wijken die er mooi en leefbaar uitzien kritisch blijven op de plannen en eventuele aanpassingen maken. Ook in het geval van de Suikerzijde heeft GroenLinks verschillende afwegingen gemaakt.

Wat ons betreft is de belangrijkste afweging die gemaakt moet worden die tussen het aanpakken van de wooncrisis en het behoud van natuur. Dat is altijd een ingewikkelde kwestie - geen uitzonderingen.

Compacte stad

Om te bepalen waar je een woonwijk bouwt moet eerst naar het grote plaatje gekeken worden. GroenLinks is voorstander van een zo compact mogelijke stad. Hierbij gebruiken we beschikbare grond binnen de stadsgrenzen zo efficiënt mogelijk in plaats van weilanden rond de stad vol te bouwen. Daarnaast ontmoedigt compact bouwen het gebruik van auto's en stimuleert het OV- en fietsgebruik. Binnen de stad, denk bijvoorbeeld aan Paddepoel en de Reitdiepzone, bouwen we dus de hoogte in. Dat is een stap in de goede richting, maar het is helaas niet voldoende om de woningnood goed aan te pakken. Daarnaast moeten we ons richten op verschillende woonwensen. Dus niet alleen maar appartementen bouwen, maar ook gezinswoningen.

Woonruimte voor mens en dier

Omdat niet iedereen binnen de grenzen van de stad past én om een woonaanbod te maken dat past bij de verschillende wensen van verschillende mensen moet er dus ook wel eens buiten de stad gebouwd worden. Daar moeten strenge eisen aan verbonden zijn. Er moet zoveel mogelijk groen in de wijken aanwezig zijn die met elkaar en de rest van het groen in de gemeente verbonden is. Ook moet de wijk een plek zijn voor vogels en insecten. We maken zo ruimte voor mensen om te leven, maar niet alleen voor mensen.

Hand in hand met de natuur

GroenLinks steunt de plannen om deze nieuwe wijk aan te leggen - maar hierbij hebben we zeker wel wat kanttekeningen en voorwaarden. Zo willen we dat de wijk natuurinclusief gebouwd wordt en dat de huizen zo energiezuinig mogelijk zijn. De wijk moet geen barrière voor de natuur worden, maar juist de verbinding tussen verschillende gebieden zoals het stadspark, het Westpark en het Roege Bos vormen. Dat doen we door in de wijk veel ruimte te maken voor bomen, water, ecologisch beheerde bermen en een stuk park aan de westkant. De gebouwen zelf dragen hier ook aan bij, bijvoorbeeld door  groene daken, gevelbegroeiing en het voorzien van nestkasten voor vogels en vleermuizen.

Meer wijken

Suikerzijde is slechts één onderdeel van een bredere aanpak van de wooncrisis. Ook op andere plekken zal de gemeente Groningen woningen bouwen - zéker niet alleen buiten de stad. Binnen de stadsgrenzen, langs het Eemskanaal, wil de gemeente 3300 nieuwe huizen bouwen. Deze nieuwe wijk, Stadshavens, zal een mix van veel verschillende soorten woningen bevatten en zal net zoals Suikerzijde de ruimte bieden voor meer groen.