Raad: Opmaak van de balans van afgelopen jaar

Gisteren besprak de gemeenteraad de jaarrekening van 2019. Dat bood de raad een kans om terug te blikken op de plannen die het gemeentebestuur had en te kijken wat daarvan terecht is gekomen.

Armoedebeleid

Opvallend is het succes van het armoedebeleid in de gemeente. Al jaren kiest GroenLinks voor een beleid waarin de mens centraal staat en hulp makkelijk te vinden moet zijn. Dat lijkt gelukt te zijn. Maarliefst 2.695 mensen hebben zich gemeld voor een vorm van schuldhulpverlening, terwijl de gemeente er zo’n 2.000 verwachtte. De laagdrempelige aanpak van een medewerker van de Groninger Kredietbank bij een WIJ-team lijkt zo zijn vruchten af te werpen, want hoe sneller schulden worden aangepakt, hoe beter. Dit bespaart veel geld, maar nog belangrijker, ontzettend veel leed. 

Dit positieve mensbeeld lezen we regelmatig tussen de regels door. Maar ook in concrete projecten zoals Bijstand op Maat, waarin mensen meer ademruimte hebben gekregen of bij Kansen in Kaart, waarbij de gemeente actief inwoners heeft opgezocht om te vragen wat zij nodig hebben om weer mee te kunnen doen. Het maatwerkbudget bestaat om die gevaarlijke ruimte tussen het wal en het schip op te vullen. En natuurlijk de coaches Meedoen die mensen hebben begeleid naar een vorm van maatschappelijke participatie. 

Ruimtelijke Ontwikkeling

GroenLinks is blij met het vanaf het begin meenemen van groen, natuur, openbaar vervoer en publieke ruimte in ruimtelijke plannen, zoals woningbouw. Zo worden er bijvoorbeeld fietsroutes en fietsvriendelijke inrichting in de plannen voor Meerstad, Stadshavens en Suikerunieterrein meegenomen. Wij hopen dat die integraliteit, maar vooral de prioriteit bij milieuvriendelijke mobiliteit, vergroening en verduurzaming ook in de uitwerking van de plannen overeind zal blijven.

We zien dat het college voortvarend te werk gaat met plannen en pilots in de stedelijke logistiek. Daar zijn wij blij mee en wij zien daarvan de waarde. Het is belangrijk om nu snel uit de fase van pilots en experimenten over te gaan op het implementeren van een betere regulering van met name het vrachtverkeer in de binnenstad. Dat brengt een emissievrije binnenstad dichterbij.

Betaald parkeren invoeren leidt tot een lagere parkeerdruk voor bewoners. In bijvoorbeeld Selwerd-Zuid kwamen naar aanleiding van de parkeerdruk goede gesprekken met de buurt op gang over de wensen van bewoners om het gebruik van de openbare ruimte te veranderen. Men wilde ook ruimte voor verblijven, spelen en groen. Wij worden enthousiast van deze integrale aanpak van wijkvernieuwing en parkeerbeleid en hopen op een vergelijkbare aanpak in andere wijken en dorpen. Voor GroenLinks is het parkeerbeleid sluitstuk van een gesprek over het herwinnen van de openbare ruimte. 

“Vooral moet eerst de vraag centraal staan wat wensen van omwonenden zijn voor groen, spelen, fietsen, lopen en spel en verblijf in de openbare ruimte. Deze veranderingen van inrichting kunnen ook tijdelijk zijn en zijn zeer actueel nu er vanwege corona mogelijk veel meer mensen en kinderen hun vakantie in eigen straat gaan doorbrengen en de roep om ‘vakantiestraten’ – ook in Groningen – wordt gehoord.”

 

- Hans Sietsma

Energie

We maken flinke vorderingen op energiegebied. We lopen wat zonnepanelen betreft vóór op schema, er is een zorgvuldig overlegproces georganiseerd rond de Windverkenning. Groningen Woont Slim is omgezet naar het Energieloket. Wij zijn daar blij mee. We willen wel graag extra aandacht vestigen op het bedrijfsleven. De helft van het totale energieverbruik in Groningen gaat naar het bedrijfsleven, maar het bedrijfsleven loopt achter bij de doelstellingen voor besparing en opwekking. We moeten dus nu de stap zetten van pilotprojecten naar grootschaliger implementatie. We hebben nu een beeld van de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Bedrijven zijn verplicht die maatregelen ook te nemen. Dat gaat vaak om besparing. Wij roepen het college op sterker in te zetten op handhaving. De wet geldt ook voor ondernemers.

Jeugdgroepen

Zoals in elke crisis, worden ook nu de meest kwetsbare mensen onevenredig hard getroffen. We weten al best goed waar het gedrag van deze kinderen vandaan komt: een lastige thuissituatie, problemen op school, zorgen over geld, schulden en het ontbreken van een goed sociaal netwerk. In het veiligheidsprogramma wordt terecht door het college vastgesteld dat onderliggende factoren voor ontstaan problematische jeugdgroepen niet worden weggenomen met een veiligheidsaanpak. Daarom zijn we blij dat de burgemeester een oproep deed aan het kabinet om met extra geld te komen om te investeren in de dingen die onderliggend zijn aan het gedrag van deze kinderen

Corona

Er werden veel vragen gesteld in het teken van de coronacrisis. Raadslid Femke Folkerts merkte op, “de rekening van 2019 stemt weemoedig omdat alle voorzichtig positieve resultaten van toen, nu natuurlijk in het niet vallen bij de vloedgolf van sociaal leed en financiële onzekerheid die de coranacrisis met zich meebrengt. Ook bij mij doemt bij alles wat ik lees vooral de vraag op: hoe moet dat nu verder?” Op verzoek van de wethouders wordt dit onderwerp behandeld tijdens de gemeenteraadsvergadering over twee weken.