In november 2021 zijn wij, Wim Boerkamp (al heel lang lid van onze partij) en Hans Harbers (idem al heel lang lid van de PvdA) met de voorzitters van de afdelingen van beide partijen in Groningen in gesprek gegaan. De inzet was de mogelijkheden voor het initiatief RoodGroen in de gemeente te verkennen. Beide voorzitters wilden hier graag verder over spreken, hoewel we toen nog niet konden weten dat anno mei 2022 het onderwerp hoogst actueel zou zijn!

In januari 2022 bleek in een gezamenlijk gesprek met vertegenwoordigers van beide partijen in de gemeente dat onderlinge samenwerking al de praktijk van alledag was. Tegelijkertijd werd ook gezien dat deze samenwerking nog best versterkt zou mogen en kunnen worden. In de gesprekken die volgden ontstonden twee sporen, waarbij het RoodGroen-initiatief zich met name richt op het eerste spoor; het tweede spoor is aan de fracties.

  • Spoor 1: inhoudelijke samenwerking tussen beide partijen in gezamenlijke debatavonden onder de werktitel LinksLab (zie onder).
     
  • Spoor 2: versterken van de samenwerking tussen beide fracties. Rondom de college-onderhandelingen is op samenwerking tussen de deelnemende fracties uiteraard geïnvesteerd, waarbij de PvdA en GroenLinks in Groningen een natuurlijk bondgenootschap voelen.

LinksLab:

Onder de titel LinksLab wil het RoodGroen-initiatief gezamenlijke inhoudelijke gesprekken organiseren. Gesprekken waarin thema's verkend worden die onze beide partijen na aan het hart liggen. Inmiddels is een redactie samengesteld waarin vanuit GL Justine Jones (gemeenteraadslid), Jacoba Oedzes (bestuurslid), Nick Nieuwenhuijsen (oud-gemeenteraadslid) en Frederiek de Bruine (DWARS-bestuur) zitting hebben. Van de kant van de PvdA zijn dat Marloes Meurs, Brenda Harsveld, Carel Vedder en een vertegenwoordiger van de JS.

De volgende thema’s worden opgepakt, waarbij Wonen als eerste zal worden geagendeerd in de vorm van een bijeenkomst zo mogelijk al eind september.

• Klimaattransitie
Over de noodzaak van klimaattransitie is inmiddels iedereen het wel eens. Doelstellingen en streefcijfers vliegen je om de oren. Maar de praktijk van uitvoering is weerbarstig. Wie draait voor de kosten op? Hoe voorkomen we een nieuwe vorm van ongelijkheid: welgestelde voorlopers versus armlastige achterblijvers? Mag de overheid individueel eigendomsrecht overrulen ten gunste van collectief klimaatbeleid?

Wonen
Wonen is een grondrecht: iedereen moet kunnen wonen in een goede en betaalbare woning. Woningen zijn er om in te wonen – niet om geld aan te verdienen. Huisvesting en ruimtelijke ordening is derhalve een overheidstaak bij uitstek. Maar hoe realiseer je dat aloude idee van volkshuisvesting? Wat kan en mag de gemeente? Waar zetten we op in: huren en/of kopen? En hoe beide sectoren te reguleren?

• Ongelijkheid
Ongelijkheid is geen eenduidig verschijnsel - een simpele optelsom van 7 vinkjes. Ongelijkheid kent vele verschijningsvorming langs verschillende assen: inkomen, vermogen, opleiding, gezondheid, wonen, regio, leeftijd, gender, seksuele geaardheid, etc. Soms versterken die ongelijkheden elkaar; maar soms staan ze ook haaks op elkaar. Welke consequenties heeft dat voor linkse (verdelings)politiek? Hoe verhoudt zich het ideaal van gelijkheid tot het streven naar diversiteit?

• Democratie
De democratie staat onder druk - internationaal en nationaal. (Rechts)populisme grijpt om zich heen; politici worden niet meer gezien als vertegenwoordigers van het volk; het eigen gelijk viert hoogtij. Hoe weertand te bieden tegen zulke tendensen? Meer vormen van directe democratie, of toch liever een revitalisering van de democratische rechtsstaat? Wat vereist burgerschap anno 2022 eigenlijk?

• Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is sterk toegenomen. Rol van Corona en/of maatschappelijke druk? Een individueel of collectief probleem? Voldoende aandacht binnen links? Huiselijk geweld in het perspectief van een veranderend sociaal domein: transformatie, decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden naar gemeenten, de meldcode, sociale wijkteams en Veilig Thuis.

LinksLab wil niet een traditioneel debatcentrum zijn waarin verschillen worden uitvergroot. Centraal staat het idee van een laboratorium: gedachten- en praktijkexperimenten met linkse antwoorden op politiek-maatschappelijke vraagstukken. Vorm, inhoud en beoogd publiek worden daarop per thema afgestemd. Tot slot: LinksLab focust niet exclusief op PvdA/GL. Het vertrekpunt vormt de samenwerking tussen beide partijen, maar LinksLab staat open voor een bredere inbreng. Links wordt daardoor alleen maar sterker.

Mocht je bij willen dragen en/of ideeën hebben, schroom niet en laat het weten.

Wim Boerkamp

wim@spoorzicht.net