foto: gemeente Groningen

Inburgeren doen we samen

Onder het motto: Inburgeren? In Groningen doen we het samen slaan de Hanzehogeschool, de gemeente Groningen, het Alfa-college en het Noorderpoort de handen ineen. Op vrijdag 3 maart ondertekenden zij een convenant, waarin zij inburgering, educatie en integratie centraal stellen. Het convenant vormt de basis voor de verbinding van gemeente, onderwijs, werkgevers en andere stakeholders in de regio.

Tussen wal en schip
Te veel vluchtelingen met een verblijfsvergunning vallen tijdens het verplichte inburgeringstraject tussen wal en schip. De conclusie van het onlangs verschenen rapport van de landelijke Rekenkamer was glashelder: als gemeenten en andere organisaties zich er niet mee bemoeien, mislukt de integratie. Eerder dit jaar vroeg GroenLinks raadslid Glimina Chakor nadrukkelijk aandacht voor dit complexe vraagstuk. In Groningen wordt alles op alles gezet om hier de regie op te pakken. Daarbij spelen  talenten en competenties van de inburgeraar een hoofdrol.

Verblijfsvergunning
De vluchteling met een verblijfsvergunning staat centraal: hij is de ervaringsdeskundige, die adviseert, meedenkt en feedback geeft. Op zijn competenties, ervaring, toekomstvisie en talent worden (maatwerk)trajecten ontwikkeld. Het is niet zo dat de vier convenantpartners nu pas beginnen. De gemeente publiceerde vorig jaar het actieplan De Groningse opgave vluchtelingen, huisvesting, integratie en participatie 2016-2017 waarin zij een coördinerende rol vervult als het gaat om verbeteren, intensiveren en samenwerken met partners in de stad.

Trajecten voor vergunningshouders
Alfa-college en Noorderpoort verzorgen al langer trajecten voor vergunninghouders van alfabetisering tot staatsexamen en geïntegreerde MBO-opleidingen. Binnen deze opleiding wordt het inburgeringstraject gecombineerd met een middelbare beroepsopleiding. Het slagingspercentage voor de inburgerings-en staatsexamens ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Daarnaast verzorgt het Alfa-college voor hoogopgeleide vergunninghouders in samenwerking met Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit een voorbereidend jaar richting een HBO of WO-studie.

Hanzehogeschool
De Hanzehogeschool biedt sinds twee jaar de zogenaamde Grotiusminor aan: een intensief onderwijsprogramma voor ambitieuze vergunninghouders, die in afwachting zijn van het voorbereidend jaar of een HBO/WO-studie.

Convenant
Het nu ondertekende convenant richt zich niet alléén op onderwijs. Ook de arbeidsmarkt en de samenwerking met werkgevers komen nadrukkelijk aan bod. De vier ondertekenaars geven als grote werkgevers het goede voorbeeld en stellen niet alleen taalstages en werkervaringsplaatsen ter beschikking, maar zoeken ook contact met partners in hun omgeving voor werkplekken.

Ondernerschap stimuleren
Verder wordt ondernemerschap gestimuleerd en ondersteund. Samen wordt naar initiatieven op het gebied van crowdfunding, coöperaties en nieuwe netwerken gekeken. Veel inburgeraars hadden in hun land van herkomst zelf al een bedrijf. 

De verwachting is dat dit convenant interesse opwekt en inspireert. Met als gevolg dat andere organisaties zich gaan aansluiten.

De resultaten van alle initiatieven worden gemeten. Een pilotgroep van 50 deelnemers wordt op de voet gevolgd om te waarborgen dat de koppeling tussen talent, onderwijs en werk ook echt wordt gemaakt.