Hiervoor is €24 miljoen uitgetrokken. Bij gebiedsontwikkelingen wordt 25 tot 35 miljoen geïnvesteerd in groenplannen, die vanaf het begin worden meegenomen. We trekken de natuur de stad in en werken tegelijk aan klimaatadaptatie en het versterken van het netwerk. We verbinden de natuur in de stad met de natuur in het landelijk gebied. 

Groen in de gebouwde omgeving is belangrijk om veel redenen. Het is een pleisterplaats voor planten en dieren die het buiten de stad niet meer volhouden - in het industriële agrarische landschap. Groen is belangrijk voor de gezondheid van mensen: het geeft rust in je hoofd, nodigt uit tot bewegen, recreatie en ontmoeting. Groen (en blauw: water!) is ook belangrijk voor de klimaatadaptatie. Het klimaat wordt warmer, natter en grilliger. Dat zorgt voor hittestress en regelmatige wateroverlast, naast droogte. Met schaduw en een groene omgeving kun je die gevolgen verzachten.

Meerdere doelen tegelijk 

De projecten combineren dan ook vaak meerdere doelen: biodiversiteit, verblijf- en leefklimaat, klimaat, recreatie. Enkel voorbeelden:  

  • Dudok aan het Diep (de plek rondom de voormalige bezinepomp waar het Boterdiep bij de diepenring komt) wordt ingericht met extra bomen, groene plantvakken en zitplaatsen, deels aan het water. 

  • Het Schouwburgplein wordt ingericht met bomen en planten. De Grote Markt krijgt bomen - en niet van die kleintjes, maar meteen flinke bomen.  

  • In de wijken Hoogkerk-Noord, Vinkhuizen, de Wijert en Selwerd wordt de openbare ruimte vergroend, zodat er ruimte is om buiten te spelen, in de schaduw te zitten en planten en dieren meer natuurlijke plakken krijgen.

groen selwerd
geveltuintje

Groen inbedden in ruimtelijke projecten 

Dit zijn soms grote ingrepen, die zoveel mogelijk meeliften op, bijvoorbeeld, de wijkvernieuwing. Wijkvernieuwing is sowieso niet alleen maar gericht op het vervangen of verbeteren van woningen, maar neemt ook energieverbruik mee en de inrichting van de openbare ruimte - en dat alles in overleg met inwoners. Dergelijke projecten duren vele jaren. Het geld wordt grotendeels binnen de projecten gevonden.  

Dat is belangrijk, omdat de financiering daardoor minder afhankelijk wordt van de waan van de dag: vergroening hoort integraal bij het project. Het is ook belangrijk omdat groen op die manier meer vanaf het begin wordt meegenomen in de plannenmakerij. Geen groen randje achteraf bedenken, maar vanaf het begin integreren is de bedoeling. Winstwaarschuwing: dit vraagt ook hier en daar wel een wat andere organisatie van kennis en uitvoering van projecten dan men gewend is, dus we gaan leren hoe dat het beste gaat. 

Geld, geld, geld 

Voor losse projecten ligt het benodigde geld vast tot in elk geval 2025. Bij de begrotingsbehandeling heeft de raad – op ons initiatief - nog extra middelen toegevoegd voor vergroening van de openbare ruimte en vergroening van schoolpleinen. Tot en met 2025 investeert de gemeente bijna € 5 miljoen in de aanplant van bomen en groen. In diezelfde periode is ruim € 11 miljoen beschikbaar voor het renoveren van groenvakken en het vervangen van bomen die bijvoorbeeld zijn gesneuveld door stormschade en ziektes. Belangrijk omdat bijvoorbeeld zieke Kastanjes en Essen regelmatig zorgen voor het onverwacht verdwijnen van beeldbepalende bomen.  

Dat vindt allemaal plaats aan de hand van het nieuwe beleid in het groenplan ‘Vitamine G ‘: meer biodiversiteit, meer schaduw, minder verharding, meer water, meer fijne plekken om buiten te zijn, elkaar te ontmoeten en te spelen. Inwoners hebben daarvoor ook veel voorstellen gedaan. Die worden waar mogelijk op korte termijn opgepakt en samen met hen uitgewerkt.  

park flats
landschap

Dorpen en landschap 

Naast alle projecten in de verstedelijkte omgeving (Stad, dorp Haren met name) zijn er talloze kleine projecten in de dorpen: de zogenaamde kroonjuwelen. Ook routes tussen Stad en dorpen worden waar nodig vergroend. Er komt een landschapsontwikkelingsplan voor de omgeving van ten Boer. Een leuk voorbeeld zijn de ‘natuurerven’, een project in Noordlaren: denk aan:  

  • inzaaien van braakliggende gronden en overhoekjes met streekeigen kruidenmengsel;  

  • intensief beheren van graslandpercelen (deels) omzetten in extensief beheer;  

  • aanleg van takkenrillen (schuilplaats voor egels, vogels, etc.), boomgaarden 

Dergelijke kleine projecten dragen veel bij aan biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap. En tegelijk vergroten ze de bewustwording en participatie van bewoners en vrijwilligers om aan de slag te gaan met behoud van het landschap. 

Ook wat grotere landschapsprojecten staan in de planning. De verbinding tussen Meerstad en het gebied rondom Kardinge wordt aangelegd en uitgebreid richting Zuidlaardermeer enerzijds en Reitdiep anderzijds. Het gaat onder andere om de aanleg van bomen, natuurvriendelijke oevers, een eco-passage bij de N360 en fauna-uittreedplaatsen langs Damsterdiep en Eemskanaal.  

Ook het herstel van houtwallen en hagen in het Gorecht - het gebied tussen Haren-Zuidlaarder Meer, Rode Haan – is belangrijk voor het behoud van het historische landschap. Dergelijke grote projecten –en talloze kleinere – zijn van groot belang voor de Gemeentelijke Ecologische Structuur, zeg maar de ruggengraat van ons natuur-netwerk.

Alles koek en ei dus? 

Het Groenplan ‘Vitamine G’ is belangrijk. Vooral omdat het vooruitkijkt tot 2030, wat een lange periode is. En omdat het een echte groene koers uitzet, door te stimuleren dat we werken aan meer biodiversiteit, meer ecologisch beheer van het groen, integratie met andere belangrijke beleidsterreinen, zoals gezondheid, leefklimaat in buurten en wijken en klimaataanpassing. Dat is nieuw en stuurt voor de toekomst alle ruimtelijke plannen in een groenere richting. 

Het uitvoeringsplan maakt dat concreet in 90 projecten. Én het plan beschrijft ook de groene ambities in grote ruimtelijke projecten, vooral in de woningbouw. Dat gaat bijvoorbeeld om De Held, Stadshavens, het Suikerterrein. Ook voor de versterkingsoperatie in Ten Boer en omgeving worden groene doelen voor de inrichting van de openbare ruimte geborgd. Net als in de wijkvernieuwing. 

Is dat genoeg? In elke geval is er voor alle projecten nog niet genoeg geld. Dat is een belangrijke uitdaging voor de komende jaren en voor een volgende coalitie. De plannen voor vergroening van grote projecten zijn soms nog rijkelijk vaag terwijl het ook vaak blijkt dat budgetten voor die grote projecten na enige tijd onder druk komen te staan. En tot slot blijft het natuurlijk zaak te letten op de soms onbedwingbare neiging om toch maar hier en daar een aantal bomen te kappen om een project mogelijk te maken. Soms moet dat, vaak kan het ook anders. Daar blijft de fractie op letten! 

tuinieren