De essen in Groningen, prachtige bomen die majestueuze omvang kunnen halen, worden bedreigd door een schimmelziekte. De ziekte komt uit Azië en zoals dat vaak gaat zijn de meeste bomen hier er niet tegen bestand. 

Het gevolg is dat takken verdorren en op onverwachte momenten zomaar afbreken. Dat kan onveilige situaties opleveren. De gemeente heeft daarom alle essen onderzocht. Het resultaat is schokkend. Bij 56% van de essen (9.617 stuks) is aantasting met essentaksterfte vastgesteld. 945 bomen zijn nu al zodanig aangetast dat ze in 2019 gekapt moeten worden. In de komende jaren is verdere kap waarschijnlijk noodzakelijk.

Er is ook hoopvol nieuws: met name oudere bomen blijken de ziekte soms te overleven. En sommige bomen worden helemaal niet ziek: ze zijn resistent. In Wageningen onder andere probeert men resistente rassen te kweken. Maar dat is een proces van lange adem.

De noodzaak zoveel bomen te kappen komt natuurlijk op een slecht moment. We hebben in het coalitieakkoord afgesproken om juist méér bomen te planten en méér te investeren in groen en biodiversiteit. Dat doel komt nu onder druk te staan; het is zaak alle zeilen bij te zetten.

We hebben een motie ingediend die vraagt essen zoveel mogelijk te sparen. Veel staan in een bosverband en kunnen blijven staan, ook al zijn ze ziek. Ook vragen we om zoveel mogelijk herplant van nieuwe bomen. Dat is niet overal eenvoudig: in verharding is dat erg wenselijk, maar ook erg duur. In een bos(-je) kan een nieuwe jonge boom lastig groot worden, grasvelden kunnen niet allemaal volgezet worden met bomen, etc. In het najaar verwachten we meer informatie over de mogelijkheden en de kosten. Het college heeft een ‘Groenplan’ in voorbereiding, dat onze ambities handen en voeten moet geven. Daarin kunnen we een integrale afweging maken.