Een flat bij de Reitdiephaven?

Dat de crisisjaren achter ons liggen is overal te merken: er wordt weer volop gebouwd in onze stad. En dat is maar goed ook, want er zijn grote achterstanden ontstaan. Vooral in de sociale – en middeldure huur bestaan enorme tekorten. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn onverminderd lang. Daarin speelt ook het gebrek aan middeldure huurwoningen een rol. Dit segment zorgt voor doorstroming vanuit de sociale huur. Daarnaast biedt het kansen voor woningzoekenden die bij de bank geen of moeilijk geld kunnen lenen voor een koopwoning, zoals freelancers, ZZP-ers en mensen met een tijdelijk contract. En dat zijn er steeds meer. Ik was dan ook blij verrast met het plan om op een mooie plek als het Festivalterrein 74 woningen te realiseren in juist deze segmenten.

Bestemmingsplan
Het Festivalterrein is het grasveld aan de zuidkant van de Reitdiephaven, dat vanwege de crisis tot nu toe onbebouwd is gebleven. Voor het terrein geldt een bestemmingsplan dat volledige bebouwing toestaat tot een hoogte van 24 meter. Realisatie hiervan zou een logge brede kolos opleveren die het aanzien van de haven weinig goed zou doen. Het college had dit ook bedacht en kwam met een volumestudie die voorzag in een hoge ranke woontoren op een lage plint, die zorgt voor een betere aansluiting op de bestaande bebouwing. Maar hiervoor zal wel het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden.

Protest van omwonenden
Veel omwonenden zijn niet blij met de plannen. Een flat is wel even wat anders dan een grasveld met een speeltuintje voor peuters. En het geeft een hoop drukte met nieuwe verkeersstromen en parkeren. Ook wordt gevreesd voor windhinder, wat dan weer een negatief effect zou hebben op de exploitatie van de haven. Als er dan toch gebouwd moet worden, dan maar eengezinswoningen. Het college neemt de bezwaren serieus en beloofde nader onderzoek. De resultaten hiervan wachten we af.

Compacte stad
Wel moet mij nog iets van het hart. Als wij overal in Groningen alleen maar grondgebonden woningen hadden gebouwd, dan was nu het volledige buitengebied van onze gemeente bebouwd geweest. In de compacte stad die Groningen is ben je op de fiets vanuit alle wijken binnen een half uur op de Grote Markt. En omgekeerd ben je vanaf de Grote Markt binnen een half uur in de ommelanden en de natuur. Een zegen voor de leefbaarheid. Maar dan moet je wel accepteren dat je op de daarvoor geschikte locaties de hoogte in moet bouwen. Het Festivalterrein ís wat mij betreft zo’n geschikte locatie.