GROEN

Energie en aardbevingen

 • We willen zonnepanelen op alle geschikte daken. Hierin lopen we vóór op ons schema. Er zijn in 2021 bijna 100.000 zonnepanelen bijgekomen en de ambities voor zonnepanelen op daken zijn ook verhoogd.
 • De gemeente brengt, samen met de netbeheerder, woningeigenaren, bewoners en woningcorporaties in kaart welke gasnetten aan vervanging toe zijn en welke woningen als eerste aardgasvrij kunnen worden. Dat is een onderdeel van het Warmtetransitieplan.
 • Alle nieuwe schoolgebouwen worden energieneutraal en bestaande scholen zullen worden verduurzaamd.
 • Er komt een energietransitiefonds, opgericht en gevuld met startkapitaal. Ook de opbrengsten van de grote zonneparken en windenergie in de gemeente zullen in dit fonds terecht komen. Met het fonds helpen we mensen de verduurzaming van hun huis te financieren.
 • De gemeente neemt het verduurzamen van sportcomplexen en het helpen van sportverenigingen om met energiebesparende maatregelen kosten te besparen voortaan mee in projecten.
 • Er zijn prestatieafspraken met woningcorporaties over het verduurzamen van hun sociale huurwoningen. Het aantal woningen met een laag energielabel (C of lager) daalt de komende jaren van bijna 40% naar onder de 20%, en woningen met een hoog energielabel stijgt ondertussen mee: in 2025 zal meer dan de helft van de huurwoningen label A hebben.
 • In het kader van aardbevingen hebben we steeds opnieuw aandacht gevraagd voor een bestuur dat voor zijn inwoners opkomt; we steunden de voorstellen die een integrale aanpak (dorpsvernieuwing, dorpsvisies, versterking, schade) per wijk en dorp beoogden.

Groene leefomgeving 

 • Wij gaven in ons verkiezingsprogramma aan dat we meer bomen en groen in de gemeente wilden. Meer groen dient meerdere doelen zoals klimaatadaptatie, ecologie en recreatie. Dat is gelukt. Er ligt een zeer ambitieus Groenplan met meer, beter en bereikbaar groen. In het uitvoeringsplan behorend bij de Groenplan staat een flinke lijst van groenprojecten genoemd. In het werkplan hebben we de projecten uitgelicht die klimaatadaptatie als speerpunt hebben. In deze projecten planten we extra bomen aan en vergroenen we pleinen, straten en andere stenige ruimtes.
 • Ondanks de vele tegenslagen in boomziekten als essentaksterfte, iepziekte en kastanjebloedingsziekte is de bomenbalans toch positief uitgeslagen. De regels om bomen te mogen kappen zijn aangescherpt. De verplichte compensatie van bomenkap is uitgebreid door de plicht te compenseren op het kroonvolume van een boom in plaats van op aantal. Door ons initiatiefvoorstel Natuurinclusief Bouwen heeft de gemeente een instrument om ontwikkelaars te dwingen maatregelen op te nemen die bestaande natuur beschermd en/of extra kansen voor natuur benut. 
 • Er wordt veel beter dan voorheen rekening gehouden met aanwezige bomen bij bouwplannen. Plannen worden aangepast zodat zo veel mogelijk groen blijft gespaard. Ecologen kijken vanaf het begin mee. De plannen voor de ALO locatie, Crossroads, (Reitdiepzone in zijn algemeenheid), Raadhuisplein Haren zijn door de inspanning van GroenLinks groener dan wat de norm was. We hebben schriftelijke vragen gesteld over het behoud van de Hortus en de Biotoop. Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring tussen de RUG als eigenaar en de gemeente als toekomstig eigenaar. 
 • Ook in het beheer van het openbaar groen is aandacht voor de ecologie een vast onderdeel geworden. In het Stadspark wordt de rustige zone rond de heemtuin beter beschermd en ook het beheer van de rest van het park wordt meer gericht op versterking van de natuurwaarden. De bezuiniging op de schaapskudde hebben we kunnen voorkomen en de eerdere bezuiniging op de ecologische monitoring is teruggedraaid. Bladblazers worden door onze vragen in de toekomst allemaal elektrisch. 
 • Vanaf 1 maart is er een nieuwe klimaatsubsidieregeling - een loket voor klimaatmaatregelen om wateroverlast en hittestress te beperken. In de subsidiepot zit een bedrag van 500 duizend euro, een verdubbeling van het huidige budget. Hiermee wordt de regelingen toegankelijker voor een brede groep inwoners.
 • Operatie Steenbreek zal gebiedsgericht ingezet worden. Zo vergroenen en verkoelen we de wijken waar onder andere kwetsbare ouderen wonen. We starten met Vinkhuizen, Paddepoel en Hoogkerk
 • Met de motie Maai Mei Niet roepen we zoveel mogelijk maatschappelijke partners op later te maaien ten behoeve van vlinderrijke bermen. Ook de gemeente voert een vlindervriendelijk beheer uit. In Onnen en bij Thesinge lopen proeven met bloemrijk bermbeheer.
 • Er is 18 kilometer aan geveltuinen aangelegd door de gemeente, op verzoek van bewoners. Het subsidiefonds voor groene daken was halverwege het jaar leeg, maar is toen aangevuld en wordt dit jaar verdubbeld.
 • De voormalige Stedelijke ecologische Structuur - een verbinding tussen de ecologisch waardevolle gebieden - is uitgebreid naar een Gemeentelijke Ecologische Structuur waarin het landelijk gebied van Haren en Ten Boer is opgenomen. De zandwegen als dragers van de natuurlijke structuren rondom Haren verdienen en krijgen extra aandacht Er is geld geïnvesteerd in de realisatie van deze verbindingen bijvoorbeeld bij het terugbrengen van de Hunzezone en de route langs het Eemskanaal (Driebondsbos) naar het Kardings Verzet. 
 • Er komt een een landschapsvisie die wordt geïntegreerd in de Omgevingsvisie.
 • De successen van coöperatie Woldwijk in Ten Boer met regelarme vergunningen worden geborgd in de nieuwe omgevingsplannen. 
 • We gaan de openbare ruimte meer inrichten voor voetgangers, sport en spel en fietsers en er komt daarom veel meer ruimte voor groen. Dit is onder meer geregeld in de Leidraad Openbare Ruimte en de Mobiliteitsvisie. We hebben het initiatiefvoorstel Diepenring gelanceerd waarin veel ruimte voor extra groen wordt gecreëerd. Ook een aantal schoolpleinen is vergroend. Door GroenLinks is de subsidiepot voor groene daken uitgebreid omdat door het succes van de groene daken subsidie het plafond was bereikt. Door middel van de actie Steenbreek ondersteunt de gemeente particulieren om hun regenwater langer vast te houden. Daarnaast wordt het niet meer mogelijk om op gronden die de gemeente verpacht landbouwgif te gebruiken.
 • De Grote Markt wordt groener en blauwer: er komen bomen en een waterpartij. Dat helpt tegen de hittestress en het is natuurlijk veel fijner. 
 • We hebben de zeggenschap en de invloed van inwoners vergroot op omgevingsplannen en afwijkingen van plannen die toch een vergunning kunnen krijgen.
 • We hebben de lucht een beetje schoner gekregen door de aanpak van overlast door houtkachels te reguleren via het initiatiefvoorstel ‘Waar rook is, is vuur’. Om te komen tot een nog hoger scheidingspercentage van ons huishoudelijk afval te komen hebben we het initiatief genomen om de Week van het Afval te organiseren. Tijdens deze week zijn de inwoners van Groningen gevraagd om hun ideeën te geven om nog beter te scheiden.

Schone mobiliteit 

 • Op ons initiatief is er een nieuwe mobiliteitsvisie voor de hele gemeente gemaakt. Die neemt afscheid van de ‘autologica.’ De vraag is niet in de eerste plaats ‘hoe helpen we de automobilist vooruit’. We kiezen bij elk vervoersvraagstuk eerst voor de voetganger en de fietser, dan voor het openbaar vervoer en dan pas de auto. Zo komt er ruimte in de wijken voor meer groen, ruimte om elkaar te ontmoeten, ruimte voor kinderen om te spelen.
 • De visie regelt dat elke wijk zijn eigen verbinding krijgt met de ring. Van de ene wijk naar de ander rijden binnen de ring wordt zwaar ontmoedigd en hier en daar onmogelijk gemaakt. Dat leidt tot 20% minder auto’s in woonwijken dan wanneer we de auto voorrang blijven geven.
 • De mobiliteitsvisie maakt het mogelijk een relatief verkeersarme autoverbinding naar de ringweg te maken voor inwoners rondom het Oosterhamrikkanaal. Zij hoeven niet meer door andere wijken te rijden om op de ring de komen, zodat het elders rustiger wordt. We zo eerlijk.
 • De mobiliteitsvisie regelt dat er een knip kan komen in de Eikenlaan, ter hoogte van de fietsroute door park Selwerd richting Zernike-campus. Alleen bussen kunnen deze knip passeren, zodat fietsers meestal gewoon kunnen doorrijden. Beter dan het oude tunnel-plan, goedkoper, fijner. 
 • Er komt een intensieve OV-route aan de oostkant van de stad, van station Europapark, via UMCG, UMCG-Noord en het Noorderstation naar Zernike-campus. Dat kan ook een tram worden.
 • Aan de westkant van de stad is in de visie voorzien in de realisering van meerdere treinstation, zodat het spoor ook een fijnmazigere, binnenstedelijke vervoersfunctie kan krijgen.
 • Betaald parkeren is voor het hele stedelijke gebied mogelijk gemaakt. Dat maakt snel besluiten tot invoering - nog steeds in overleg met inwoners - mogelijk bij overlast. Forensen zullen zo steeds meer gedwongen te worden hun auto op een P&R te plaatsen en verder te reizen met het OV. 
 • Op enkele fietspaden - waar dat kan - zijn scooters en brommers niet langer welkom, zij moeten naar de rijbaan. 
 • Snelle fietsroutes - die we nu doorfietsroutes noemen - zijn in de afgelopen jaren gereed gekomen of is het werk aan begonnen of de planning is afgerond. Bij voorbeeld van en naar Ten Boer, Haren Plannen voor de aansluiting van de doorfietsroute Groningen - Winsum (die recent gereed kwam) om vanaf de Walfridusbrug rechtdoor met een nieuw viaduct over de Noordelijke ringweg door kunt rijden. Van de langste Groningen - Assen, zijn de plannen af en zijn al delen te gebruiken. 
 • Stimuleren van e-bikes vond onder andere plaats via Groningen-Bereikbaar, om werkgevers te informeren en te stimuleren over e-bikefaciliteiten op de werkplek. Dat werd ook gedaan door ruimte en laadgelegenheid in gemeentelijke stallingen uit te breiden. 
 • Het aantal fietsparkeerplekken in de binnenstad is fors toegenomen (Forum), en zal op korte termijn verder groeien door de stalling onder de voormalige V&D. Zo kan de overlast van geparkeerde fietsen afnemen. Het beleid voor fietsparkeren in de openbare ruimte is aangescherpt: kort parkeren voor de winkel voor een boodschap blijft mogelijk.
 • Ondanks dat door corona het aantal passagiers voor het OV terugliep is het gelukt de dienstverlening op peil te houden. Sterker nog: door buslijnen kortere routes te laten rijden neemt over de langere termijn gezien het aantal passagiers toe. 
 • De bussen zijn bijna verdwenen van de Grote Markt, nog even wachten tot de Kattenbrug echt af is. Dan kan de Grote Markt autovrij worden.
 • De binnenstad is al langer verregaand autoluw en we willen dat nog verder brengen vanuit het uitgangspunt ‘Binnenstad autovrij’. Inzet op bakfietsen voor stadslogistiek, herinrichtingsplannen voor straten vanuit de binnenstadsvisie, waarbij minder ruimte voor rijdende en stilstaande auto’s werd en recent lanceerde we het plan om in het zuidelijke deel van de binnenstad de druk van rijdende (parkeerplaats-zoekende) en stilstaande auto’s op straat in het zuidelijke deel van de binnenstad flink te verminderen. 
 • Door intensieve lobby staat de Lelylijn nu in het regeerakkoord, mede doordat de afdeling Groningen de Lelylijn ook in het GroenLinks verkiezingsprogramma wist te zetten. En eerste stap naar een snelle verbinding met Hamburg.
 • De aandelen in vliegveld Eelde zijn verkocht. We dragen niet meer bij in de exploitatie.
 • Bij vervanging van het gemeentelijk wagenpark wordt gekozen voor duurzame mogelijkheden: elektrisch of waterstof.

Groene economie 

 • We hebben beleid gemaakt voor sociale ondernemers en de uitgangspunten van Founded in Groningen zijn groenen gebaseerd op Sustainable Development Goals.
 • De gemeente Groningen ondersteunt de circulaire economie actief. Er komt nog een Uitvoeringsplan Circulaire Economie.
 • We zorgen ervoor dat ingezameld textiel een tweede (derde, vierde) leven krijgt: wat nog gedragen kan worden, gaat naar tweedehandswinkels, en voor wat niet meer gedragen kan worden zetten we ons in om de vezels te recyclen: gemeente Groningen gaat hier oud kantoormeubilair mee herstofferen, zodat dit nog een rondje mee kan! 
 • In het voormalige inkoopbeleid van de gemeente was duurzaamheid een breed begrip zonder duidelijke handvatten. Met het huidige beleid is gekozen om dit te concretiseren door te werken met thema’s. In alle aanbestedingen wordt bekeken in hoeverre duurzaamheid meegenomen kan worden - in de minimumeisen of in de gunningscriteria waarop inschrijvers zich kunnen onderscheiden. Bij vijf inkoopprojecten hebben we circulariteit al als hoofddoel gezet zodat gekeken kan worden hoe circulariteit maximaal kan worden gerealiseerd.
 • Om de distributie van goederen blijvend duurzaam te maken stimuleren we de ondernemers uit de binnenstad hun goederen zoveel mogelijk gezamenlijk, in kleinere vrachtwagens, of met cargobikes te vervoeren. Er zijn nu al steeds meer fietskoeriers en cargobikes te zien in de stad, en dit gaat alleen nog maar toenemen richting 2025, wanneer we dankzij de visie Ruimte voor zero-emissie stadslogistiek een zero-emissiezone hebben voor vracht- en bestelauto's in de binnenstad.

Dierenwelzijn

 • Er is nieuw beleid gemaakt met betrekking tot het welzijn van niet-menselijke dieren, waarbij de gemeente de ambitie heeft om dierenleed waar mogelijk te voorkomen, het belang van dieren weegt tegen menselijke belangen en inwoners beter voor- en in te lichten over het verbeteren van dierenwelzijn. GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat deze ambities ook meetbaar moeten zijn en dat de resultaten van het beleid minstens één keer per jaar aan de raad wordt gepresenteerd.
 • In de praktijk betekent dit beleid onder andere dat de gemeente meer voorlichting gaat geven over het nemen en houden van een huisdier, instellen van een centraal meldpunt voor hondenbijtincidenten, een verbod op de verkoop van (levende) dieren op markten, vergunningsplicht voor evenementen met dieren, geen uitbreiding naar en nieuwe megastallen en dat de dierenambulance over de busbaan mag en overal gratis kan parkeren.
 • De gemeente heeft het principe ‘Carnivoor? Geef het door!’ aangenomen. Dit betekent dat vooraf gereserveerd eten dat de gemeente aan haar medewerkers serveert in principe vegetarisch is, tenzij men zelf aangeeft vlees of vis te willen eten. Ook moedigt de gemeente een meer plantaardig dieet aan door voorlichtingscampagnes en door het aanbod in haar kantines te vergroten (en aandeel dierlijke producten te verkleinen).

SOCIAAL

Werkgelegenheid en economie 

 • Wanneer nieuwe bedrijven en grote ketens zich vestigen in Groningen gaat de gemeente met hen in gesprek over het creëren van volwaardige en duurzame banen. Hierdoor is in de periode 2015-2020 de werkgelegenheid gemiddeld met ongeveer 1,8% per jaar toegenomen. Op de werklocaties is voor 42% van de werkgelegenheid een vaardigheid benodigd op niveau mbo 1-2, ongeveer 21% vereist vaardigheden op niveau mbo 3-4 en ongeveer 37% op niveau hbo-universitair. Tussen de bedrijventerreinen, kantoorlocaties en campussen zien we verschillen. Op de bedrijventerreinen is het aandeel werkgelegenheid met vaardigheden op niveau mbo 1-2 hoger, op de kantoren zijn de aandelen vaardigheden op niveau mbo 3-4 en hbo-universitair hoger en op de campussen is met name het aandeel vaardigheden op niveau hbo-universitair hoger dan gemiddeld.
 • De gemeente heeft met haar deelname aan de Regio Arbeidsmarkt veel ingezet op het bemiddelen van mensen met een praktische opleiding. Hiermee draagt ze bij aan de herwaardering van de beroepen die er echt toe doen, zoals zorg, onderwijs en bouw.
 • Er is geld vrijgemaakt voor 40-50 basisbanen. Dit zijn volwaardige banen, gefinancierd door de gemeente, voor mensen die wel gemotiveerd zijn om te werken, maar om één of andere reden geen aansluiting tot de arbeidsmarkt vinden. Door de coronacrisis zijn er helaas slechts 25 basisbanen ingevuld, maar de verwachting is dat dit er snel meer gaan worden naarmate de pandemie eindigt.
 • Er is een nieuw Werk- en Ontwikkelprogramma (2022-2025) ontwikkeld waarbij ook veel oog is voor mensen die zeer moeilijk aan betaald werk kunnen komen. Dit betekent dat er ook waarde gehecht wordt aan mantelzorg en vrijwilligerswerk en wil de gemeente het bedrag verhogen dat mensen in de bijstand bij kunnen verdienen. Dit is een voortzetting van het door GroenLinks ingezette experiment ‘Bijstand op Maat’ uit 2017-2019.

Sociale zekerheid 

 • Het progressieve armoedebestrijdingplan Toekomst met perspectief is eind 2019 aangenomen. Dit plan zet in op het beëindigen van armoede die van generatie op generatie wordt overgedragen. Daarbij hebben we vooral aandacht voor de bestrijding van kinderarmoede. Dat in Groningen in het vijfde rijkste land van de wereld een op de tien volwassenen in armoede leeft en een op de zes kinderen in armoede opgroeit, is voor ons onacceptabel. Daarom hebben we in november 2021 de SIEX, de Sociale Investeringsexploitatie, gepresenteerd, waarin we tonen hoe in een periode van bijvoorbeeld tien jaar armoede in Groningen uitgebannen kan worden. Binnen de gemeentelijke begroting is hiervoor momenteel echter geen mogelijkheid. Daarom werken we nu voor (een deel van) het sociaal domein aan een radicaal andere aanpak van armoedebestrijding met een exploitatie die over een langere periode loopt, analoog aan de Grondexploitatie, de GREX. Op die manier kunnen we een deel van de verwachte uitgaven in de toekomst naar voren halen en die nu alvast investeren in mensen in armoede of anderszins kwetsbare posities. Dit, in de verwachting dat we door die extra inzet op korte termijn, de uitgaven op langere termijn kunnen voorkomen. Dit is een unieke manier om armoede structureel en duurzaam te bestrijden.
 • Tegelijkertijd werken we aan de bestrijding van armoede vandaag door flinke budgetten voor armoedebestrijding beschikbaar te hebben. Daarbij geven we het budget zo uit dat het de kans op armoede bij deze inwoners ook echt verkleint en hen tegelijkertijd in staat stelt om te blijven meedoen. Voorbeelden zijn het kinderfietsenplan, de laptopregeling, zwempassen enz. Het is nog te vroeg om vast te stellen dat de armoede verminderd is, maar het aantal mensen dat een uitkering nodig had is wel significant gedaald.
 • Ondanks financieel zwaar weer heeft de gemeente ervoor gekozen de noodzakelijke uitgaven in het sociaal domein op peil te houden.
 • Het aantal regelingen voor minima is veel te hoog en te ingewikkeld. Mensen met een laag inkomen werden daardoor afgeschrikt om inkomensondersteuning aan te vragen. Zo zijn mensen armer dan nodig is. Daarom werkt de gemeente eraan dit veel simpeler en toegankelijker te maken; dat noemen we ‘het kappen van het Regelingenwoud’. Mensen met een laag inkomen, krijgen zo meer ter beschikking.
 • De afvalstoffenheffing voor minima schelden we eerder kwijt, zodat zij sneller meer geld overhouden.
 • Er is fors geïnvesteerd in schuldhulpverlening en vroegsignalering, waardoor flink minder inwoners in problematische schulden terecht zijn gekomen. Dit is van belang, omdat juist die schulden tot veel gevolgschade leiden. Was dit in 2019 nog 7,1% van de huishoudens in onze gemeente, eind 2020 bedroeg dit 6,4%: een 10% daling dus. Landelijk is dit aantal ook gedaald, maar wel aanzienlijk minder snel (6,5% daling).
 • Het beschermingsbewind dat de gemeente voor mensen met een inkomen tot 120% van het minimuminkomen gratis uitvoert, is blijkens de evaluatie (2018-2021) zeer succesvol. Veel meer mensen zijn financieel zelfredzaam via budgetbeheer en de gemeente bespaarde in drie jaar tijd 1,5 miljoen euro. Vergelijkbare gemeenten zagen in die periode hun bijzondere bijstand verdubbelen. We zetten dit dus voort.
 • We zorgden ervoor dat de aanbesteding van schoonmaak van gemeentelijke gebouwen werd teruggedraaid en schoonmakers weer als gewone collega’s in dienst komen van de gemeente.

Wonen

 • De projecten ‘Onder de pannen’ en ‘Kamers met Aandacht’ zijn op initiatief van GroenLinks in gang gezet. Deze projecten koppelen economische dak- en thuislozen aan mensen die een kamer over hebben, zodat zij op adem kunnen komen. Ook staat het principe ‘Housing First’ centraal met betrekking tot dak- en thuislozenopvang. Dit betekent dat wordt gestreefd naar het zo snel mogelijk regelen van een huis om verdere problemen te voorkomen. Ook worden huisuitzettingen zo veel als mogelijk tegengegaan.
 • Het aantal sociale huurwoningen is eindelijk weer gestegen. Ook wordt er ingezet op verduurzamingen van deze woningen en zijn er duidelijke afspraken met corporaties over huurstijgingen.
 • Huisjesmelkers worden harder aangepakt. Er is een Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag opgezet en meer geld voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 • Het Steunpunt Huren Groningen is opgezet. Hier kunnen huurders kosteloos juridisch advies krijgen.
 • Pandjesbazen, studioverhuurders en bemiddelingsbureaus moeten sinds 1 januari 2019 een verhuurdersvergunning hebben. Veruit de meeste verhuurders doen het goed, maar een beperkte groep verhuurders zorgt voor wanpraktijken zoals bedreiging, intimidatie, achterstallig onderhoud en het ten onrechte in rekening brengen van bemiddelingskosten. Met deze nieuwe maatregel kan de gemeente Groningen deze wanpraktijken aanpakken.
 • Woningen goedkoper dan 305.500 euro kunnen niet meer gekocht worden om te worden verhuurd. Daarmee helpen we starters.
 • Er zijn drie nieuwe terreinen gevonden voor alternatieve woonvormen. Zoals voor reizende kermisexploitanten en voor de “stadsnomaden”, mensen die als groep samen kleinschalig en zelfvoorzienend willen wonen, vaak mobiel in zelfgebouwde wagens.
 • Er is een Steunpunt Wooncorporaties dankzij een motie van GroenLinks. Dit is een aanspreekpunt dat bewoners en groepen informeert en kan helpen met de ontwikkeling van een wooncoöperatie.
 • De Woondeal is gesloten. In 12 jaar gaan we 20.000 woningen bouwen. We lopen voor op schema om dit te realiseren.
 • Er zijn veel woningen gebouwd, onder andere bij Meerstad, in de Oosterhamrikzone en langs het Reitdiep. Er zijn plannen voor meerdere groene nieuwbouwwijken: Stadshavens, de Reitdiepzone, De Held III en het Spoorkwartier. De wijk Suikerzijde wordt zelfs versneld aangelegd. Ook op Zernike is (beperkt) ruimte gekomen voor woningbouw
 • Bij de wijkvernieuwing in Selwerd wordt zowel naar het sociale als het ruimtelijke aspect van wonen gekeken. 
 • Het park voor Tiny Houses is bij Westpark geopend. Dit komt voort uit een initiatief dat GroenLinks indiende in de vorige raadsperiode. Er is ruimte voor dertig tiny houses.

Zorg

 • Eind 2020 werd Groningen uitgeroepen tot de gezondste gemeente van Nederland. Dit komt onder andere door de integrale ontwikkeling van de nieuwe buurt Europapark, waar groene mobiliteit (fiets/OV i.p.v. auto) en veel groene, gezonde buitenruimte, die uitnodigt tot bewegen is ingericht.
 • Het aandeel Groningers met een goede tot zeer goede ervaren gezondheid is fors toegenomen tussen 2016 en 2020.
 • Het aantal jongeren dat rookt in Groningen is verder gedaald, mede door de voortzetting van het programma De Rookvrije Generatie. Ook het aantal volwassenen dat rookt is verder gedaald.
 • Er is een Lokaal Preventie Akkoord gesloten, waarmee veel partijen door de gemeente aan elkaar werden verbonden. Mensen in armoede leven gemiddeld 6-7 jaar minder lang en ervaren ook minder gezondheid. Het Lokaal Preventie Akkoord bevordert de gezondheid voor al onze inwoners. Dit betekent ook dat gezondheid in alle beleidsdomeinen terugkomt: van mobiliteit tot voeding, van sport tot inrichting openbare ruimte.
 • Een op de tien meisjes of vrouwen heeft maandelijks niet genoeg geld om persoonlijke hygiëne middelen te kopen: dit noemen we menstratiearmoede. Meisjes en vrouwen worden daardoor in hun leven beperkt. Daarom heeft de gemeente in Beijum een idee van een mevrouw met een weggeefkast voor dergelijke middelen zodanig opgepakt en uitgebreid, dat nu alle scholen, instellingen en buurthuizen in die wijk over een kastje hiervoor beschikken. Dit rollen we graag over nog meer wijken uit.
 • De gemeente Groningen heeft zich aangesloten bij een lobby voor meer geld voor SOA-testen. Nu moet de gemeente dit vooral uit eigen zak betalen, terwijl dit door het Rijk betaald moet worden. Hiermee hoopt de gemeente SOA-testen nog toegankelijker te maken. Daarnaast komt er ook een onderzoek naar seksuele (on)veiligheid, omdat veel te veel jongeren te maken hebben met seksueel overschrijdend gedrag, aanranding of verkrachting.
 • We hebben er met de coalitie voor gezorgd dat de marktwerking in de zorg is teruggedrongen door de aanbesteding per gebied te organiseren en daarmee de samenwerking tussen aanbieders te bevorderen. We hebben geregeld dat de aandacht voor lokale vrijwilligersinitiatieven op dit terrein gewaarborgd bleven.
 • Corona heeft niet alleen effect op onze huidige bewoners, maar ook op asielzoekers. Voor asielzoekers die met corona waren besmet of in quarantaine moesten, hebben we in Haren het voormalige Nescio hotel ingericht als opvanglocatie voor maximaal 100 mensen.
 • Daarnaast leidde beëindiging van de internationale bemoeienis met Afghanistan tot een grote vluchtelingenstroom richting Nederland. Groningen geeft met de ombouw van de XL-testlocatie bij Meerstad en een boot bij de Antwerpenbrug ongeveer 400 mensen een goede en welkome opvang. Alle kinderen gaan naar school en de omgeving ontvangt hen zeer hartelijk, tot positieve verrassing van het COA.

Jongeren

 • De eerste jaren zijn voor kinderen doorslaggevend voor hun latere gezondheid en schoolloopbaan. Daarom krijgen jonge ouders en gezinnen meer ondersteuning tijdens de eerste 1000 dagen.
 • Ook is het project ‘Kansrijke Start,’ dat jonge kwetsbare gezinnen en moeders ondersteunt, uitgebreid met het programma ‘Voorzorg’. Dit is een intensieve begeleidingsaanpak voor een kleine groep, de meest kwetsbare zwangeren, die hun eerste kind krijgen en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen. Zo worden de jonge moeders geholpen bij het geven van aandacht en liefde. Daarmee leggen zij de basis voor een vertrouwensrelatie met hun kind.
 • Ook maken we in Groningen gebruik van het programma ‘Stevig Ouderschap’. Het biedt extra ondersteuning aan alle gezinnen die dat willen en streeft ernaar problemen rond kinderen krijgen en opvoeden bespreekbaar te maken.
 • Om de hulp voor ouders en kinderen beter en dichterbij beschikbaar te maken, is besloten enkele lichte vormen van jeugdhulp in de nieuwe organisatie SAMEN. onder te brengen bij de sociale teams van WIJ Groningen. Uiteindelijk zal er minder vaak zware jeugdzorg nodig zijn als we sneller kunnen ingrijpen bij problemen. Bovendien hebben gezinnen zo met minder instanties te maken omdat ze minder vaak te hoeven worden doorverwezen. Een gezin dat in de problemen dreigt te komen kan direct laagdrempelige praktische hulp krijgen. 
 • Daarnaast werken we in de regio hard aan de Regiovisie Jeugd, deze legt de basis onder de meer specialistische vormen van jeugdhulp, waaronder de residentiële hulp bij uithuisgeplaatsten. De tien gemeenteraden in de Groningse regio moeten deze Regiovisie vaststellen, waarbij Groningen voorop loopt en deze al in december heeft vastgesteld.
 • In wijken worden meer activiteiten georganiseerd die openstaan voor alle kinderen. Laagdrempelige toegang is goed voor de ontwikkeling van kinderen en de sociale structuur in wijken. Het is bijvoorbeeld belangrijk dat kinderen ook tijdens de vakantie bezig blijven met taal en /bewegen. Speeltuinen organiseren hiervoor het speelfestival in de zomer voor kinderen tot 12 jaar. Voor oudere kinderen is er een zomerprogramma van ‘Mooie wijken’. We doen dat in de meest kwetsbare wijken.
 • Groningen investeert in programma’s tegen kindermishandeling. Zo is er een publiekscampagne gelanceerd, vooral gericht op ‘omstanders’, om hen op te roepen signalen niet te negeren. De gemeente ondersteunt ‘Veilig Thuis’, het advies- en meldpunt voor (signalen van) mishandeling en geweld thuis, overigens ook voor ouderen. 
 • Groningen heeft ook veel aandacht voor suïcidepreventie. We deden mee aan de actie ‘Ik zie je’, die betrokken mensen in de omgeving handvatten geeft om suïcide bespreekbaar te maken.
 • De eerste kinderburgemeester kwam er mede op initiatief van GroenLinks en deze functie is afgelopen periode bestendigd. Om kinderen een duidelijkere stem te geven en ze mee te laten praten over wat zij belangrijk vinden in de gemeente. De kinderburgemeester mag zelf een activiteit organiseren om zo zijn/haar verkiezingsbelofte waar te maken. Ook krijgt de kinderburgemeester representatieve taken, zoals het ontvangen van Sinterklaas.

Onderwijs

 • De gemeente heeft enorm is geïnvesteerd in groene, energieneutrale schoolgebouwen. We geven voorrang aan scholen met veel leerlingen met een minder goede sociaal economische uitgangspositie omdat voor gelijke kansen deze leerlingen het meeste te “winnen” hebben bij goed onderwijs.
 • Bij elke kans om schoolpleinen te vernieuwen - door een uitbreiding, verbouwing of groot onderhoud - worden schoolpleinen vergroend en fijner en uitdagender om te spelen, te bewegen en natuur te ervaren. Voorbeelden in o.a CBS De Borg in Haren en de nieuwe Borgmanschool Oosterpark.
 • Er is een langetermijnplanning gemaakt voor onderwijshuisvesting, zodat schoolbesturen weten wanneer ze aan de beurt zijn. 
 • De complexe puzzel voor schoolgebouwen in Groningen-Zuid is eindelijk gelegd met instemming van alle schoolbesturen.
 • De nieuwe OBS De Driebond in Engelbert is een mooie uitwerking van het standpunt “Een school is vaak een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid in een dorp of wijk. De gemeente ondersteunt scholen die door krimp moeten samengaan en ondersteunt samenwerking tussen scholen onderling en met andere (kind)organisaties. 
 • In Haren wordt nieuwbouw gerealiseerd voor de Brinkschool en uitbreiding van de Peter Petersenschool. Het wordt een super groene en duurzame school met een (deels) gedeeld groen schoolplein. Tegelijkertijd is er voor de verkeerssituatie ter plekke een oplossing gevonden door echt te kiezen voor fiets. De gymzaal bij de school zal ook voor de wijk zijn en kinderopvang wordt geïntegreerd.
 • De gemeente heeft fors geïnvesteerd in betaalbare en toegankelijke peuteropvang van 16 uur per week, voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar in de gemeente Groningen. Sinds 2018 zijn er in totaal 247 meer peuters gebruik gaan maken van het VVE-aanbod. Deze kinderen hebben veelal ouders die niet werken en gingen voorheen niet naar de opvang. Met financiering van de gemeente kunnen juist deze kinderen nu ook naar de opvang. 
 • We hebben veel aandacht voor het weerbarstige probleem van de segregatie in het onderwijs. De vrijheid van onderwijs laat toe dat ouders hun kinderen naar school sturen waar men ‘ons soort mensen’ aantreft in plaats van de dichtstbijzijnde school in de wijk. Dat leidt tot ongewenste tweedeling en vergroot het risico op ‘zwakke scholen’. In de nieuwe Oosterparkschool zijn hierom twee scholen samengegaan, zodat er weer een echte buurtschool is ontstaan. Het is bovendien een integraal kindcentrum waar kinderen van 0 tot 13 de hele dag terecht kunnen. Onderwijs en opvang gaat naadloos in elkaar over, een atelier voor kunst en theater en sportvoorzieningen zijn geïntegreerd. En uiteraard in het groen met veel buitenspeelmogelijkheden. 
 • Er zijn maatschappelijke akkoorden gesloten waarin schoolbesturen onderling afspraken hebben gemaakt. Basisscholen zijn nu bezig met een centraal aanmeldbeleid. De gezamenlijke ambitie is meer aandacht te geven aan bewegen, taal, rekenen (en meer), integratie met buitenschools opvang en elkaar leren kennen, over de sociale grenzen heen. 
 • Er is extra geld beschikbaar voor de verlengde schooldag in de noordelijke stadswijken. 
 • Er komen meer brede brugklassen, om vroegtijdige selectie te voorkomen. De zeer succesvolle brugfunctionaris op scholen is uitgebreid. Zij leggen contact tussen kinderen - de school als vind- en ontmoetingsplaats - hun ouders, sociale wijkteams en zonodig GGZ. Ze zijn zeer succesvol in het signaleren van achterstanden, niet-ontdekte talenten, minder kansrijke opvoeding, mishandeling en weten de weg naar oplossingen en kansen. We zorgen er zo voor dat welzijnswerk, opbouwwerk, opvoeding en opleiding elkaar versterken. Corona-gelden gaan dus ook naar de scholen die het het hardst nodig hebben via de brugfunctionaris. Zo ontdekken we leerachterstanden in een vroeg stadium.
 • Scholen gaan een breder aanbod aan huiswerkbegeleiding faciliteren en bijles of huiswerkbegeleiding beter toegankelijk te maken voor jongeren met minder financiële mogelijkheden. 
 • Er is afgesproken dat alle leerlingen moeten kunnen meedoen aan programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ongeacht de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage. Ook in de voorlichting richting ouders en kinderen (die voor de schoolkeuze staan) moet duidelijk zijn dat schoolkosten op geen enkele manier een rol mogen spelen bij hun keuze.
 • Er is een ‘Thuiszitterspact’ gesloten: een gezamenlijke aanpak van de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs, het Middelbaar Beroeps Onderwijs, de Gemeente Groningen, WIJ Groningen en GGD Groningen.Op alle scholen zijn teams actief van de school, GGD, de leerplichtambtenaar, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs en een medewerker van de WIJ. In deze teams worden de kinderen/jongeren besproken die dreigen uit te vallen en wordt gekeken naar passende ondersteuning om uitval te voorkomen. 
 • Natuur en Duurzaamheidseducatie (NDE) staat regelmatig op de lijst van bezuinigingen en halen wij er dan weer af. Er is een nieuw onderkomen voor NDE in Stadspark gerealiseerd.

Sport

 • De afgelopen periode is de nieuwe sportvisie en bijbehorend meerjarenprogramma gepresenteerd, hierbij zetten we volop in op ‘Sportief Kapitaal’. Niet alleen een inzet op goede sportmogelijkheden, maar vooral op alle mensen aan het bewegen krijgen, van jongs of aan.Er is een ambitieus gezondheidsbeleid om de gezondheidsverschillen te verkleinen. Ook zetten we de aanpak van Healthy Ageing voort. 
 • Met Bslim4 gaan we door en verder met Bslim om juist ook kinderen uit de aandachtsgebieden mee te laten doen met bewegen en sporten. Dit doen we onder andere door de inzet van buurtsportcoaches en samen met de vakdocenten.
 • De gemeente investeert nog meer in een gezonde en actieve levensstijl van kinderen met een beperking door samenwerking met Special Heroes. Stichting Special Heroes Nederland maakt zich sterk voor de sociale, mentale en fysieke ontwikkeling van kinderen met een beperking en biedt ook een zo groot en breed mogelijk aanbod onder andere qua sport en bewegen en kunst en cultuur. 
 • Een veilig en inclusief sportklimaat is nu integraal en expliciet onderdeel van het beleid en komt er is een lokaal actieplan veilig en sportief sportklimaat 
 • Het project ‘Gelijkspelen’ richt zich op inclusie van de LHBTI+ gemeenschap, in samenwerking met lokale sportverenigingen, de John Blankenstein Foundation en de gemeente. Momenteel wordt de pilot opgezet, worden ambassadeurs gezocht en worden de eerste trainingen aangeboden.
 • Vanuit het Gronings Sportakkoord is in het afgelopen jaar, in navolging van Sportwijk Beijum, gestart met Sportwijk Zuid en Sportwijk Oude Wijken. In de sportwijken richten de professionials (WIJ-teams, het onderwijs, Bslim en de sportclubs) die in de wijk actief zijn, zich samen op de dingen die spelen in deze wijk en de maatwerkaanpak die het beste past voor deze wijk.
 • We zetten in op inclusief samen spelen, waarbij kinderen, met en zonder handicap, en de mensen in hun omgeving samen kunnen spelen. Bij nieuwe speelplekken maken we de oprit toegankelijk en worden de noodzakelijke aanpassingen voor de betreffende buurt onderzocht. Het realiseren van uitdagende speelplekken voor alle doelgroepen blijft het uitgangspunt. Daarnaast verkennen wij welke acties verder nodig zijn om SamenSpeelplekken te realiseren en om een SamenSpeelBelofte te ontwikkelen waarmee Groningen partner kan worden van het SamenSpeelAkkoord. Geen financiële barrières om te sporten 
 • Continueren Jeugdfonds Sport & Cultuur, zodat we financiële belemmeringen om te sporten of cultuur te beleven kunnen wegnemen. Ook wordt er gekeken of er een dergelijk sportfonds kan worden ontwikkeld voor volwassen.
 • Sport- en cultuur-hopper. Deze online verzameling van sporten en culturele cursussen maakt het voor Groningers mogelijk om op een makkelijke en goedkope, of gratis, manier nieuwe sporten en culturele activiteiten te leren kennen. Hierbij is nadrukkelijke aandacht voor aanbod dat voor iedereen toegankelijk is.
 • Inzet beweegcoach inclusief sporten (Gronings Sportakkoord); juist ook om het beweegaanbod voor mensen waar dat niet vanzelfsprekend voor is te vergroten.
 • Bij kunstgras wordt rubbergranulaat vervangen door een milieuvriendelijk alternatief Er is besloten om bij vervanging van kunstgras af te stappen van rubbergranulaat (SBR) en te kiezen voor kunstgrasvelden non-infill 
 • We koesteren het verenigingsleven en haar vrijwilligers. We ondersteunen de sportclubs, op maat, door middel van begeleiding en ondersteuning om te vitaliseren onder andere via Sport050.

 

VRIJ

Gemeente en haar inwoners 

 • Binnen de gemeentelijke organisatie hebben we een brievendokter. Deze wordt geraadpleegd bij het versturen van meer dan 500 brieven aan bewoners. De brievendokter controleert de brief op begrijpelijk taalgebruik en op de volledigheid van de inhoud. We willen graag een brief die iedereen kan begrijpen en zo min mogelijk vragen oproept.
 • We hebben keer op keer aandacht gevraagd voor participatieprocessen. Inwoners voelen zich nog te vaak onvoldoende gehoord en erkend bij gemeentelijke plannen. Daardoor is er nu breed participatiebeleid in de maak en praat de raad niet alleen meer achteraf over participatie - als het te laat is - maar ook vooraf: welke eisen stellen wij aan participatie en inwoners-invloed.
 • Ondanks noodzakelijke bezuinigingen zijn de budgetten voor wijkgericht werken overeind gebleven, zodat er altijd geld is voor initiatieven vanuit inwoners zelf.
 • Het organiseren van ‘het goede gesprek’ is nu onderdeel geworden van een eventueel verzoek om een referendum te organiseren: eerst praten, dan stemmen!

Diversiteit

 • GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente het goede voorbeeld geeft op het gebied van diversiteit in het personeelsbestand. Deze periode is een Plan van Aanpak Diversiteit vastgesteld specifiek gericht op dit thema. Daarnaast hebben we de Charter Diversiteit ondertekend, want we willen dat de gemeente het goede voorbeeld geeft als het gaat om een goede weerspiegeling te zijn van de samenleving. Concreet gaat het om vijf actielijnen: (1) Bewustwording en beïnvloeding van gedrag binnen onze organisatie. (2) Belangstelling wekken en bekendheid krijgen bij potentiële medewerkers met uiteenlopende achtergronden en kenmerken. (3) Binden van divers personeel. (4) Het boeien en laten bloeien van onze medewerkers in een inclusieve organisatie. (5) Monitoring van de voortgang en effectiviteit van beleid 
 • Zelforganisaties van minderheden vinden we een waardevolle partner bij het vormgevens van minderhedenbeleid. Een mooi voorbeeld hiervan de afgelopen periode is de samenwerking met Stichting Noaberschap rondom Keti Koti.
 • GroenLinks vindt het belangrijk om ook het sinterklaasfeest inclusief te laten zijn.
  Dat is gelukt in Groningen. In Haren en Ten Boer doen we het gefaseerd, en ook is de keuze gemaakt om de afropruiken ´af te dragen´, maar deze niet te vervangen.
 • In 2023 komt er in Groningen een slavernijmonument, 150 jaar na de formele afschaffing van de slavernij in Nederland.
 • De gemeente moet breed inzetten op toegankelijkheid en daarbij speciaal letten op jongerenhuisvesting en het uitgaansleven. Er zijn een tweetal belangrijke ontwikkelingen geweest: toegankelijkheid wordt steeds meer ingebed als belangrijk thema bij regulier beleidsontwikkeling en projectontwikkeling. Ook is de positie van de Werkgroep Toegankelijk Groningen als gesprekspartner geformaliseerd. Aanvullend is er een ambassadeursteam toegankelijkheid, waar ambtenaren van alle domeinen in zitten. 
 • Ook is de nieuwe toegankelijkheidsagenda gepresenteerd met aandacht en plannen voor alle domeinen, nog voor de zomer wordt deze agenda voor alle domeinen vertaald in een uitvoeringsagenda.
 • De gemeente verhoogt de ‘individuele studietoeslag’ voor studenten met een functiebeperking naar €280,-. De gemeente verbetert de communicatie hierover, samen met de studentenorganisaties en onderwijsinstellingen.
 • We laten niemand in de kou staan en zorgen voor mensen in moeilijkheden. Zolang er door gaten in de Vreemdelingenwet en het asielbeleid vluchtelingen op straat terechtkomen, blijft de gemeente Groningen noodopvang aan hen bieden. We nemen deel aan LVV-pilot (Dit was voorheen Bed, Bad en Brood, maar nu met met landelijke financiering.)
 • Ter versterking van de maatschappelijke positie van vrouwen met een migratieachtergrond gebruiken we een ketenbenadering. Deze verloopt van taallessen thuis via taallessen buitenshuis naar arbeidsmarktoriëntatie en uiteindelijk naar betaalde arbeid of vrijwilligerswerk voornamelijk via Thuisin050 en ook Humanitas doet hierin mooie dingen. Na het regelen van huisvesting richten we ons op taalverwerving, opleiding, participatie, werk en gezondheid. We bieden maatschappelijke begeleiding voor de groep inburgeringsplichtige vergunninghouders. Vergunninghouders met een uitkering bieden we ondersteuning vanuit het coördinatiepunt ‘Thuisin050’ van de Directie Werk en Participatie. Met de vergunninghouder maken we een persoonlijk trajectplan. Daarmee willen we voorkomen dat nieuwkomers langdurig aan de maatschappelijke zijlijn komen te staan.

Kunst en cultuur

 • Sinds maart 2020 verkeert de cultuur- en evenementensector als gevolg van corona in ontzettend zwaar weer. Veel getalenteerde makers en ondersteunende professionals hebben de sector moeten verlaten, ondanks de steunpakketten. Het jaar 2022 zal vooral in het teken staan van een zo goed mogelijk herstel van de cultuursector, zodat er ook in de komende jaren een goed aanbod van kunst, cultuur en evenementen is voor Groningers en bezoekers. Om daarbij te helpen hebben we in 2020 en 2021 steunpakketten voor de sector vormgegeven, voor culturele instellingen, ondernemers, amateurkunst en zzp’ers. In 2022 komen we met een nieuw strategisch beleidskader voor evenementen. We voeren hiervoor gesprekken met organisatoren, omwonenden en andere betrokkenen. Daarnaast zal verder worden gezocht naar extra ruimte voor evenementen, op tijdelijke of vaste plekken, in Groningen. Een van de ontwikkelingen die in 2021 is ingezet, de verdere ontwikkeling en toekomstbestendigheid van het evenemententerrein op de Drafbaan, geven we in 2022 verder vorm. Verder start de bouw en programmering van het Museum aan de A, starten de Kunstwerf en Villa B als thuisbasis van zeven instellingen voor podiumkunst en werken we verder aan de samenwerking in de stedelijke culturele regio We the North. Daarnaast zetten we in op cultuur in de wijken door o.a. inzet van cultuurcoaches in Selwerd, Paddepoel, De Wijert, Korrewegwijk, Beijum, Vinkhuizen, Oosterparkwijk, Lewenborg en in Ten Boer.
 • GroenLinks is blij met evenementen die de gemeente levendig houden. We vinden het belangrijk de Drafbaan, het Suikerfabriekterrein en diverse oude fabriekshallen in te blijven zetten als evenementlocaties.
 • We willen daarbij onze slagkracht versterken door samen te werken met de drie noordelijke provincies. Binnen We the North werken zeven noordelijke overheden als stedelijke culturele regio aan talentontwikkeling, lobby en innovatie.
 • In de planvorming voor het nieuwe muziekcentrum aan de zuidkant van het station staat de intentie om de functies van de huidige Oosterpoort te behouden, en daarnaast in te zetten op een duurzaamheidsslag, een extra zaal en ook meer samenwerking tussen bijvoorbeeld onderwijs en cultuur mogelijk te maken. 
 • Leegstaande panden functioneren op dit moment vaak tijdelijk als atelier, kantoor of oefenruimte. Nu de economie echter aantrekt worden dergelijke vrijplaatsen minder vanzelfsprekend. GroenLinks ziet erop toe dat er voldoende broedplaatsen blijven voor nieuw talent. Er is aandacht voor voldoende broedplaatsen en daar letten we ook scherp op. Het kan nog wel een stuk beter, dus daar blijven we de komende periode aan werken. 
 • Kunst en cultuur zijn niet alleen prikkelend, maar spelen een belangrijke verbindende rol. Denk bijvoorbeeld aan de bestrijding van eenzaamheid of aan de integratie van statushouders. GroenLinks stimuleert daarom de (amateur)kunst in alle wijken en dorpen, bijvoorbeeld door ‘De Wijk de Wereld’ te ondersteunen, maar ook aandacht te geven voor kunst in de openbare ruimte bij gebiedsontwikkeling.
 • Er is een Plan van Aanpak Laaggeletterdheid opgesteld.

Openbare orde en veiligheid 

 • Handhaving van de openbare orde begint wat GroenLinks betreft bij preventie. Repressieve maatregelen volgen pas als al het andere niet of niet voldoende werkt. De Groninger aanpak om te zorgen voor de openbare orde en veiligheid is gericht op preventie. Deze is doorgezet en geïntensiveerd. In de wijken en dorpen zijn WIJ-teams, jongeren- en opbouwwerkers en agenten actief om de mensen te kennen, te weten wat er speelt en problemen voor te zijn. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd om zicht te houden op kinderen en jongeren en om hen iets leuks te bieden. Als jongeren overlast of problemen veroorzaken, wordt er direct met hen gesproken, krijgen ouders een brief en ook een gesprek. De politie heeft ingezet op het verbeteren van de informatiepositie zodat beter vooraf kan worden ingegrepen als onrust dreigt. Repressieve middelen die een forse inbreuk vormen op de privacy als cameratoezicht worden in Groningen minimaal ingezet. Het toezicht is ook niet uitgebreid. Preventief fouilleren en de inzet van mosqitos is in Groningen nog steeds niet aan de orde. Voor demonstraties geldt dat er een gelijk speelveld is voor demonstranten. Het maakt niet uit wie je bent of waar je voor demonstreert, in Groningen zijn de afspraken met een ieder gelijk en ook de beperkingen. 
 • Op ons verzoek is er extra aandacht gekomen voor het tegengaan van straatintimidatie.
 • Om huiselijk geweld en kindermishandeling te bestrijden wordt ook veel aan preventie gedaan. We doen mee aan het landelijk programma ‘geweld hoort nergens thuis’. Elk jaar wordt er tijdens de week tegen kindermishandeling breed aandacht besteed aan de rol van omstanders, ervaringen van kinderen zelf, en het belang van praten over als opvoeden ingewikkeld wordt. De gemeente werkt daarin nauw samen met allerlei onderwijsinstellingen en zorgorganisaties. 
 • Het probleem van mensenhandel in Groningen verdient meer aandacht en erkenning stelden wij in ons verkiezingsprogramma. Er is de afgelopen jaren meer aandacht gekomen voor dit onderwerp in de breedste zin van het woord en er wordt momenteel gewerkt aan een breed plan van aanpak. 
 • GroenLinks is voorstander van de jaarwisseling die leuk is en veilig voor iedereen. In Groningen hebben we grote stappen gezet in de richting van deze nieuwe vorm van Oud & Nieuw vieren. We stoppen bijna helemaal met vuurwerk. Er is op ons verzoek meerjarenbeleid vastgesteld waarin wordt gewerkt aan een alternatief. Er komt een licht- en lasershow, de vuurwerkshow in Ten Boer (die ooit op initiatief van GroenLinks Ten Boer van start ging) blijft voorlopig, er wordt gekeken naar drone shows, kortom: we stoppen met vuurwerk maar bouwen aan een alternatieve viering van de jaarwisseling voor iedereen. Samen met de SP riepen we inwoners op om ideeën in te dienen. Vanwege de onveiligheid van veel illegaal vuurwerk wordt de verkoop en het afsteken ervan aangepakt.
 • Volledige legalisatie van wiet is nog niet aan de orde omdat daar landelijk geen meerderheid voor is. Wel hebben wij het voorstel gesteund om mee te doen aan het wietexperiment. De gemeente doet mee met dit landelijk experiment waarbij de verkoop van wiet wordt gelegaliseerd en gereguleerd.

Internationaal gemeentelijk beleid

 • Wij vinden dat de wereld niet stopt bij onze gemeentegrenzen. De gemeente Groningen opereert in internationaal verband. Door deel te nemen aan internationale initiatieven dragen we bij het bevorderen van vrede, duurzaamheid en het terugdringen van mondiale ongelijkheid. 
 • GroenLinks vindt stedenbanden van belang vanwege het uitwisselen van expertise, het bevorderen van wederzijds begrip en onderlinge betrokkenheid. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat de voorgestelde bezuiniging op die stedenbanden niet is doorgegaan. 
 • Groningen is een fairtrade gemeente gebleven en is aangesloten bij de VNG-campagne ‘Gemeenten4GlobalGoals’. 
 • Om een veilige haven te bieden voor verdedigers van mensenrechten uit andere landen is de gemeente blijven deelnemen aan het Shelter City Programma. De financiering voor de toekomst is nog niet geregeld. Daar blijven we ons voor inzetten.
 • In aansluiting op het initiatief van lokale kunstenaars en PAX hebben we in de raad een meerderheid geregeld voor een motie die de regering oproept het VN-antikernwapenverdrag te tekenen en ter gelegenheid van 75 jaar Hiroshima een landelijke herdenkingsbijeenkomst bij ons antikernwapenmonument voor elkaar gekregen.