foto: gemeente Groningen

Auto’s verliezen dominante plek op straat

Gisteren besloot de gemeenteraad dat het parkeren in de hele stad vergunningplichtig wordt. Daarmee verschaft de gemeente zichzelf een instrument om het parkeren strikter te reguleren.

Per wijk wordt maatwerk mogelijk waarbij op straat meer plek ingeruimd kan worden voor groen, speel- en ontmoetingsplekken en fietsparkeren. Tegelijk brengt het een oude wens van GroenLinks dichterbij om het niet-vergunde bezoekersparkeren te beperken tot P&R’s, parkeergarages en private terreinen, wat de parkeerdruk in de wijken flink terug zal dringen en veel extra openbare ruimte oplevert rondom de binnenstad. GroenLinks woordvoerder Benni Leemhuis merkte nog wel op dat het principe van parkeren op eigen terrein er niet toe moet leiden dat mensen hun voortuin betegelen voor het stallen van hun auto.

De raad sprak ook over de herinrichtingsplannen voor Zernike. In die plannen is voorzien in een fietspad door het ecologisch waardevolle gebied (Stedelijke Ecologische Structuur) op de route van park Selwerd naar Zernike over het zuidelijke deel van de Paddepoelsterweg en de Penningsdijk. De huidige route langs de Crematoriumlaan en Nijenborg wordt tijdelijk gesloten in verband met de bouw van de Feringaborg. GroenLinks maakte zich zorgen over de verstoring van de rust in het gebied en diende een voorstel in om deze zo veel mogelijk te beperken en te zoeken naar compenserende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de aanplant van dicht struweel of bosstroken en het beperken van de lichthinder door de verlichting op de tijdelijke route. Dit voorstel kreeg de unanieme steun van de raad.

Paddepoelsterweg
Penningsdijk